Według wstępnych danych GUS pogłowie świń w grudniu 2017 r. liczyło 11 897,7 tys. sztuk, wykazując w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku wzrost o 7,1 proc. a w porównaniu z liczebnością stada świń w czerwcu 2017 r. – wyższe o 544,9 tys. sztuk, tj. o 4,8 proc.

Wzrost pogłowia wystąpił dla większości grup, w tym świń na ubój (tuczników) o 11,4 proc., warchlaków o 10,7 proc., i populacji trzody chlewnej na chów o wadze 50 kg i więcej o 5,7 proc. Odnotowano spadek pogłowia prosiąt o 3,1 proc.

Stado loch na chów zwiększyło się w porównaniu z grudniem 2016 r. o 50,0 tys. sztuk (o 5,8 proc.) do poziomu 909,0 tys. sztuk, w tym pogłowie loch prośnych wzrosło o 36,2 tys. sztuk (o 6,2 proc.) do 617,9 tys. sztuk. W stosunku do czerwca 2017 r. liczba loch na chów zwiększyła się o 24,5 tys. sztuk (o 2,8 proc.), w tym macior prośnych o 15,3 tys. sztuk, tj. o 2,5 proc.

W porównaniu ze strukturą pogłowia trzody chlewnej rejestrowaną na początku grudnia 2016 r. w 2017 r. zmniejszył się udział prosiąt (o 2,4 p. proc.), zaś dla pozostałych grup produkcyjnoużytkowych pozostał na zbliżonym poziomie.

Ograniczona produkcja prosiąt wykazana w kolejnych badaniach pogłowia trzody w 2017 r. rekompensowana była importem młodych świń. W okresie styczeń-listopad 2017 r. (wg danych wstępnych) import żywej trzody chlewnej wyniósł 6 219,4 tys. szt. i był o 6,5 proc. większy niż w analogicznym okresie przed rokiem, w tym import świń hodowlanych czystorasowych i macior zwiększył się o 22,2 proc, a prosiąt i warchlaków o 5,3 proc.

Przeciętna waga jednej importowanej sztuki wynosiła 32,5 kg wobec 33,9 kg w 2016 r. Największy udział w krajowym pogłowiu świń miały województwa: wielkopolskie (35,9 proc.), kujawsko-pomorskie (11,0 proc.) i łódzkie (10,1 proc.).

Według danych wstępnych w 2017 r. przeciętna cena 1 kg żywca wieprzowego wynosiła w skupie 5,10 zł i była o 9,6 proc. wyższa od notowanej w 2016 r., a w obrotach targowiskowych wynosiła 5,17 zł wykazując wzrost o 12,1 proc. w stosunku do notowanej przed rokiem. Przeciętna cena skupu zbóż podstawowych kształtowała się w omawianym okresie na poziomie 64,46 zł za 1 dt, tj. o 6,3 proc. wyższym od notowanej w 2016 r. W grudniu 2017 r. za 1 kg żywca wieprzowego płacono rolnikom 4,91 zł w skupie, a na targowiskach 5,01 zł, tj. odpowiednio o 2,4 proc. mniej i o 1,0 proc. więcej niż w grudniu 2016 r. Cena skupu zbóż podstawowych wynosiła w grudniu 2017 r. 65,81 zł za 1 dt i była wyższa o 4,8 proc. od notowanej przed rokiem.