Zgodnie z rozporządzeniem nr 8/2020 wojewody kujawsko-pomorskiego za obszar zagrożony wystąpieniem ASF uznaje się teren wchodzący w skład 268 obwodów łowieckich wymienionych w załączniku do rozporządzenia (dostępne w załączniku).

Odstrzał sanitarny zostanie przeprowadzony na terenie wszystkich 19 powiatów województwa kujawsko-pomorskiego, z wyłączeniem rezerwatów przyrody.   

Dzierżawcy lub zarządcy obwodów łowieckich odstrzał sanitarny, określonej liczby dzików, wykonać mają do 10 grudnia 2020 r. Liczba dla każdego obwodu określona jest w rozporządzeniu i waha się od 1 do 137 sztuk. Dzierżawców lub zarządców obowiązuje też nakaz niezwłocznego zgłaszania właściwemu miejscowo powiatowemu lekarzowi weterynarii każdego przypadku padnięcia dzika lub podejrzenia wystąpienia ASF. Niezwłocznego zgłoszenia do PLW zobowiązani są dokonać również w przypadku trudności z wykonaniem odstrzału sanitarnego, celem uruchomienia doraźnych zgrupowań zadaniowych sformowanych z policjantów, funkcjonariuszy Straży Granicznej lub funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania polowania, z zamiarem ich użycia do odstrzału sanitarnego na określonych obszarach.

Pozyskane tusze powinny zostać przeznaczone do produkcji mięsa na użytek własny myśliwego bądź poddane utylizacji. Do obrotu tusze dzików pozyskane w odstrzale sanitarnym mogą być wprowadzone pod warunkiem spełnienia przewidzianych prawem wymagań identyfikacji, udokumentowanej oceny w formie oświadczenia, wystawionych przez przeszkoloną osobę, oraz spełnienia wszystkich kryteriów dotyczących wprowadzania do obrotu mięsa zwierząt łownych.