Zmiany w przepisach mają za zadanie zahamowanie rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych zwierząt, szczególnie afrykańskiego pomoru świń. Najważniejsze z nich to między innymi:

 - Wymóg oznakowania zwierząt najpóźniej w trzydziestym dniu po urodzeniu. Oznakowania dokonuje się poprzez umieszczenie kolczyka z numerem identyfikacyjnym w lewym uchu. W sytuacji gdy zwierze opuszcza siedzibę stada przed ukończeniem trzydziestego dnia życia, posiadacz ma obowiązek oznakowanie zwierzęcia przed opuszczeniem gospodarstwa.

- W przypadku przemieszczenia zwierzęcia do innej siedziby stada, posiadacz świni ma obowiązek oznakowania zwierzęcia numerem identyfikacyjnym danego gospodarstwa, jeżeli zwierzę przebywa w nim powyżej 30 dni. Oznakowanie takie następuje poprzez wytatuowanie numeru siedziby stada.

- Fakt oznakowania świń należy zgłosić w terminie siedmiu dni od daty przeprowadzenia zabiegu w Powiatowym Biurze ARiMR.

- Numer identyfikacyjny zwierząt jest równoznaczny z numerem siedziby stada w którym zwierzę się urodziło, lub przebywało powyżej trzydziestu dni.

- W przypadku utraty kolczyka, właściciel zwierząt ma obowiązek oznakować je przy pomocy duplikatu, w terminie maksymalnie siedmiu dni od daty jego otrzymania.

- Właściciel stada zobowiązany jest powiadomić Biuro Powiatowe ARiMR o zmianach liczebności zwierząt (z wyjątkiem urodzenia, lub przywozu zwierząt zza granicy), oraz o fakcie dokonania uboju zwierzęcia w terminie maksymalnie siedmiu dni od zajścia danego zdarzenia.

- Posiadacz zwierząt zobowiązany jest do wykonania spisu pogłowia zwierząt w gospodarstwie przynajmniej raz w roku, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia. Dane ze spisu, rolnik powinien złożyć w Biurze Powiatowym ARiMR nie później niż 7 dni po jego dokonaniu.