Zmniejszenie populacji dzików w szczególności na terenie województwa podlaskiego, gdzie istnieje spore ryzyko szerzenia się wirusa afrykańskiego pomoru świń, to temat bardzo ważny i trudny. Wymaga wspólnych działań Ministerstwa Środowiska i Ministerstwa Rolnictwa.

Podlaska Izba Rolnicza już od lutego br. mówiła o zmniejszeniu populacji dzika. Temat ten był przedmiotem kilku wystąpień i spotkań z przedstawicielami Rządu. I tak:

01 wrzesień 2013r. PIR wystąpiła do Krajowej Rady Izb Rolniczych z wnioskiem o podjęcie interwencji na tematu obostrzeń wynikających z zagrożeń wirusem ASF. Zapisy rozp. Głównego Lekarza Weterynarii i wydanych w sierpniu 2013r. rozporządzeń wojewodów Polski Wschodniej w sprawie zarządzenia środków w związku z wystąpienia ASF nakazywały dostarczanie odstrzelonych dzików wraz z patrochami i narogami wyłącznie do położonych na danym obszarze punktów skupu dziczyzny albo do innych zakładów nadzorowanych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej, w których mogą być przechowywane tusze i skóry dzików. Jednakże punkty skupu były niechętne do przyjmowania odstrzelonych dzików. W woj. podlaskim tylko jeden punkt skupu przyjmował upolowane dziki. Powodem był wymóg posiadania oddzielnych komór chłodniczych do przechowywania tusz dzików, aż do chwili otrzymania wyników badań w kierunku ASF. Taki stan rzeczy spowodował, że myśliwi nie dokonywali planowanych odstrzałów dzików, a to zapewne przełoży się na większą ilość szkód łowieckich oraz roszczeń rolników o odszkodowania od kół łowieckich.

14 października 2013r. PIR zwróciła się z prośbą do Wojewody Podlaskiego o podjęcie działań mających na celu zabezpieczenie hodowli świń w związku z realnym zagrożeniem ASF oraz o podjęcie szybkich działań i natychmiastowe wsparcie finansowe dla kół łowieckich na tworzenie punktów skupu i przechowywania oraz na utylizację patrochów. Refundacja pozwoli myśliwym zwiększyć odstrzały, a pozyskiwana dziczyzna będzie bardziej opłacalna.

18 lutego 2014r. w Suchowoli PIR zorganizowała spotkanie z Podsekretarzem Stanu Januszem Zaleskim - głównym konserwatorem przyrody w Ministerstwie Środowiska oraz Wicewojewodą Wojciechem Dzierzgowskim, na którym dyskutowano min. na temat zagrożenia afrykańskim pomorem świń.

19 luty 2014r. Wystąpienie PIR do Wicepremiera Piechocińskiego ws. możliwości redukcji populacji dzików w całym kraju, aby zmniejszyć rozpowszechnianie się choroby ASF w terenie - w tym celu należałoby wesprzeć finansowo Koła Łowieckie.

24 luty 2014r. Delegacja PIR została przyjęta przez Premiera Donalda Tuska podczas jego wizyty na terenie woj. podlaskiego. Prezes PIR przekazał najważniejsze żądania producentów trzody chlewnej - przywrócenie skupu trzody chlewnej (ok 40 tys. tuczników czekało na skup) oraz zabezpieczenie środków finansowych na prewencję (np. ochrona przed dzikami lub ich redukcja) oraz na zrekompensowanie strat.
W związku z dramatyczną sytuacją na rynku trzody chlewnej oraz panującym chaosem na rynku krajowym i eksportowym, powstałym w wyniku stwierdzenia afrykańskiego pomoru świń u padłych dzików PIR wystąpiła do Rządu RP o zredukowanie populacji dzików w całym kraju.

26 luty 2014r. w Sokółce z rolnikami spotkali się Minister Rolnictwa Stanisław Kalemba, Z-ca Głównego Lekarza Weterynarii Krzysztof Jażdżewski. Na spotkaniu PIR zwracała uwagę na prewencję i niedopuszczenie do tego, aby choroba przeniosła się do gospodarstw. PIR wystąpiła do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o natychmiastowego podjęcie działań osłonowych dla rolników i objęcie wsparciem finansowym producentów trzody chlewnej. W piśmie do Ministra Rolnictwa PIR zażądała min.: rozwiązań mających na celu redukcję populacji dzików w całym kraju.

3 marca 2014r. Podlaska Izba Rolnicza zorganizowała kolejne spotkanie, którego celem było wypracowanie wniosków w związku z wystąpieniem u dzików ASF. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych oraz Polskiego Związku Łowieckiego oraz Przewodniczący Rad Powiatowych Podlaskiej Izby Rolniczej. Na spotkaniu podjęto wnioski mające min. na celu: rozrzedzenie populacji dzików poprzez znaczną ich redukcję bez względu na sezony polowań przy zastosowaniu polowań indywidualnych.

6 marca 2014r. W Urzędzie Wojewódzkim pod przewodnictwem Wicewojewody Wojciecha Dzierzgowskiego obyło się spotkanie dot. wypracowania najpilniejszych działań związanych z wystąpieniem w  województwie podlaskim ASF. Na spotkaniu dyskutowano min. na temat zmniejszenie populacji dzików na terytorium kraju,
Z uwagi na fakt, że to dziki są najważniejszymi wektorami przenoszenia wirusa PIR wystąpiła do Ministra Środowiska o uwzględnienie następujących wniosków:
- wprowadzenia całorocznego sezonu polowań na dziki bez względu na płeć i wiek;
- wyłączenie dzika z planowania łowieckiego co umożliwi odstąpienie od konieczności stosowania dotychczasowego odstrzału strukturalnego;
- zapewnienie środków na prowadzenie monitoringu strzelonych dzików w określonej przepisami strefie ryzyka wystąpienia ASF.
- objęcie systemem działania również rejon Polski północno-wschodniej - tereny parków narodowych i rezerwatów.

11 marca 2014r. W związku z rosnącym pogłowiem tuczników, 11 marca br. Województwo Podlaskie odwiedził Tadeusz Nalewajk - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Celem spotkania było wypracowanie konkretnego planu działania zdjęcia nadwyżki tuczników, która z minuty na minutę powiększała się. Poruszona była również kwestia rosnącej populacji dzika i problemów jakie nastręcza strzelanie do nich. Koszty i czas badań sprawiają, że myśliwi nie chcą do nich strzelać, a zagrożenie ASF- em rośnie.

31 marca 2014r. PIR skierowała stanowisko do Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie redukcji populacji dzików. PIR powołując się na ustawę o ochronie zwierząt, Art. 33a. /w przypadku gdy zwierzęta stanowią nadzwyczajne zagrożenie dla życia, zdrowia lub gospodarki człowieka, w tym gospodarki łowieckiej, dopuszcza się podjęcie działań mających na celu ograniczenie populacji tych zwierząt/ zwróciła się z prośbą o podjęcie działań mających na celu zmniejszenie populacji dzików, które mogą być nosicielami wirusa ASF.

8 kwietnia 2014r. Podlaska Izba Rolnicza zorganizowała spotkanie na temat afrykańskiego pomoru świń u dzików (ASF) oraz zasadności redukcji populacji dzików z udziałem Głównego Lekarza Weterynarii Krzysztofa Jażdżewskiego. W spotkaniu uczestniczył min. prezes KRIR Wiktor Szmulewicz oraz przedstawiciele Podlaskiego Związku Hodowców Trzody Chlewnej z Bożeną Jelską-Jaroś.

11 kwietnia 2014r. Odbyło się spotkanie dotyczące zasadności redukcji populacji dzików oraz ewentualnego skorzystania przez Sejmik Województwa Podlaskiego z uprawnienia określonego w art. 33a ustawy o ochronie zwierząt, jakim jest podjęcie uchwały określającej miejsce, warunki, czas i sposoby ograniczenia populacji dzików, które mogą być nosicielami wirusa ASF, co może przyczynić się do ograniczenia możliwości rozprzestrzenienia się tej choroby.

1 lipca 2014 r. w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się posiedzenie Zespołu Krajowego ASF dotyczące działań w zakresie afrykańskiego pomoru świń podczas którego PIR złożyła wniosek do Wiceministra Rolnictwa Tadeusza Nalewajka o wsparcie działań które w sposób skuteczny wpłynie na rozrzedzenie populacji dzików tj. premiowania myśliwych za pozyskanie dzików (np.: 200 zł od dzika), gdyż bez pomocy z zewnątrz koła łowieckie nie uporają się z prowadzeniem właściwej gospodarki łowieckiej a rolnicy nie poradzą sobie ze szkodami łowieckimi. Duża część populacji dzików w rejonie Polski północno-wschodniej zasiedla tereny parków narodowych i rezerwatów. Aby system rozrzedzenia dzików był spójny to również te obszary powinny być objęte podobnym systemem działania.

15 lipca 2014r. podlascy rolnicy spotkali się min. z Jarosławem Żukowskim Przewodniczącym PZŁ w Białymstoku, Danielem Szutko Dyrektorem Biura Wojewody Podlaskiego, w celu znalezienie wspólnego rozwiązania dotyczącego odstrzału dzików i wypłacania odszkodowań za zniszczenia upraw. Zebrani rolnicy uskarżali się na ogromne straty, które dziki powodują w ich uprawach. Szacują bowiem, że dziki zjadły już prawie 90 procent upraw kukurydzy.

28 czerwca 2014r. PIR wystąpiła w Szepietowie do Ministra Rolnictwa Marka Sawickiego oraz 1 lipca 2014r. podczas posiedzenia Zespołu Krajowego ASF do Podsekretarza Tadeusza Nalawajka z prośbą min. o wsparcie działań które w sposób skuteczny wpłynie na rozrzedzenie populacji dzików tj. premiowania myśliwych za pozyskanie dzików (np.: 200 zł od dzika). Bez pomocy z zewnątrz koła łowieckie nie uporają się z prowadzeniem właściwej gospodarki łowieckiej a rolnicy nie poradzą sobie ze szkodami łowieckimi. Duża część populacji dzików w rejonie Polski północno-wschodniej zasiedla tereny parków narodowych i rezerwatów. Aby system rozrzedzenia dzików był spójny to również te obszary powinny być objęte podobnym systemem działania.

17 lipca 2014r. Na spotkaniu w Piszu z Ministrem Rolnictwa Markiem Sawickim w związku z zaostrzającym się protestem rolników w woj. Podlaskim związanym z rażąco wysokim stanem pogłowia dzików, które w chwili obecnej niszczą ogromną powierzchnię upraw i w ogóle nie funkcjonującym odstrzałem dzików i wykonywaniem planów łowieckich (plan łowiecki w okręgu łowieckim Białystok wykonany w ubiegłym sezonie ok. 20 proc. dzisiaj przynosi zatrważające skutki) - PIR wnosi o pilną zmianę rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotycząca wystąpienia ASF u dzików i sposobu postępowania w tej sytuacji.

21 lipca br. Odbył się protest zorganizowany przez rolników z powiatu białostockiego. Rolnicy protestowali przeciw wzrastającej ilości szkód wyrządzanych w uprawach rolnych przez dziki, domagali się skutecznych działań zmierzających do redukcji populacji dzików a także uzyskania odpowiednich odszkodowań za wyrządzane szkody.