Tegoroczny tzw. sezon ognisk ASF, mimo że jeszcze się nie skończył, ma już tragiczny przebieg. Do 17 sierpnia 2020 r. Główny Inspektorat Weterynarii poinformował o wystąpieniu na terenie Polski 52 ogniska w krajowych stadach rozmieszczonych na terenie pięciu województw, w tym: warmińsko-mazurskiego, lubelskiego, podkarpackiego, mazowieckiego i lubuskiego. Jednocześnie z początkiem sierpnia padł niechlubny rekord liczby zlikwidowanych świń w wyniku tych zdarzeń. W 52 ogniskach zlikwidowano 44 456 świń. Przypomnijmy, że w roku ubiegłym na skutek choroby lub likwidacji ognisk (48) padło lub zostało uśmierconych na terenie Polski 35 357 świń. Choroba, jak co roku, notowana jest nie tylko w małych stadach świń, ale również w profesjonalnych, towarowych stadach liczących od tysiąca do ponad dwudziestu tysięcy sztuk. Warto pamiętać o tym, że utrzymanie bezpieczeństwa biologicznego stad, jak potwierdzają krajowe doświadczenia, jest niezwykle trudne, gdy natężenie wirusa w środowisku jest wysokie, a padłe dziki zarażone ASF są znajdowane w zasięgu kilku kilometrów od danej chlewni. Dziki pozostają głównym rezerwuarem wirusa ASF na terenie Polski. Niestety, w pierwszym półroczu 2020 r. potwierdzono więcej przypadków tej choroby niż w całym 2019 r. To powoduje, że hodowcy nie mogą być spokojni w kwestii utrzymania zdrowia swoich zwierząt.

Żniwa i zwiększone ryzyko

W tym roku już 2 lipca na stronach serwisu farmer.pl informowaliśmy o początkach „małych żniw” na Opolszczyźnie, pierwsze kombajny wjechały w jęczmień ozimy, a z dnia na dzień tych doniesień z pól przybywało. Jednocześnie od 20 lipca br. obserwowaliśmy lawinowo spływające komunikaty o kolejnych ogniskach ASF. Większe natężenie prac polowych, przyjazdy maszyn prosto z pola na teren gospodarstw, często w pobliże chlewni, mniej czasu na codzienne czynności wykonywane w gospodarstwie i przy zwierzętach to czynniki, które sprzyjają zmniejszeniu zabezpieczenia stad pod względem bioasekuracji. Nie da się też ukryć, że połowa powierzchni Polski jest już objęta w różnym stopniu ograniczeniami w związku z występowaniem afrykańskiego pomoru świń. Znaczną część zajmuje też strefa czerwona, gdzie notowane są przypadki ASF u dzików. Rolnicy gospodarujący na polach w tych regionach muszą liczyć się z tym, że wirus może być powszechnie obecny na tym terenie, w postaci padłych dzików i ich szczątków, czasami nawet trudnych już do rozpoznania, wydzielin chorych zwierząt czy odchodów. Te wszystkie materiały zakaźne mogą znajdować się na terenach zagrożonych występowaniem ASF, a ich zawleczenie przez pojazdy na teren gospodarstwa może być niezwykle łatwe w trakcie żniw i późniejszych prac polowych. Dlatego też tak ważne są: czyszczenie, mycie i dezynfekcja pojazdów przed wjazdem na podwórko. Dodatkowo coraz większego znaczenia nabiera wydzielenie dokładnych stref brudnych i czystych, ich znajomość i rozumienie, dlaczego przebiegają w ten lub inny sposób. Bez izolacji chlewni, upewnienia się, że materiały, które mogły zostać zawleczone na podwórko, nie będą mogły technicznie znaleźć się w strefie czystej, znacznie trudniej jest utrzymać bezpieczeństwo zdrowotne świń.

Żniwa to również czas uzupełniania magazynów paszowych. Nie bez powodu obowiązują też zalecenia w zakresie wykorzystywania świeżej słomy czy ziarna pochodzącego z terenów zagrożenia bądź z ograniczeniami. Według obowiązujących przepisów zielonki pochodzące ze wspomnianych obszarów w celu unieszkodliwienia wirusa ASF powinny być składowane w miejscu niedostępnym dla dzików i innych dzikich zwierząt, przez co najmniej 30 dni przed ich podaniem świniom. W przypadku słomy obowiązek jej przechowywania przed ścieleniem powinien trwać min. 90 dni. 

Łatwo można stracić odszkodowanie

Ognisko ASF to dla każdego hodowcy tragedia. Pewną rekompensatą jest odszkodowanie przyznane z tytułu wystąpienia choroby zwalczanej z urzędu. Jednak są sytuacje, gdy decyzja o przyznaniu odszkodowania jest odmowna. Powiatowy Lekarz Weterynarii jest bezwzględnie zobowiązany przepisem, który stanowi m.in., że „odszkodowanie nie może być przyznane, jeżeli posiadacz zwierzęcia nie zastosował się do obowiązków określonych w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt lub obowiązków określonych w art.42 ust.1 pkt1 lub w art.43 ust.1, lub obowiązków nałożonych na podstawie art. 44 ust.1, art.45 ust.1, art.46 ust.3 oraz art.47 ust.1”, czyli nakazów i zakazów zawartych w decyzjach Powiatowego Lekarza Weterynarii lub rozporządzeniach Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Te wytyczne są rygorystycznie przestrzegane i sprawdzane przez weterynarię na miejscu w ognisku i niejednokrotnie uchybienia są znajdowane, a części hodowców w pierwszych ogniskach 2020 r. wydano odmowną decyzję w zakresie przyznania rekompensaty. Według uzyskanych wstępnych informacji na temat przyznania odszkodowań do dnia 9 lipca bieżącego roku tylko w przypadku dwóch ognisk wydano decyzję o przyznaniu odszkodowania. Były to ogniska:

– nr 2 (woj. wielkopolskie); kwota odszkodowania wyniosła 3 963 385,63 zł i dotyczyła 10 070 sztuk tuczników/warchlaków,

– nr 5 (woj. dolnośląskie); kwota odszkodowania wyniosła 18 532,50 zł i dotyczyła 3 macior oraz 26 tuczników.

Jak widać, odszkodowania nie są przyznawane automatycznie w przypadku wystąpienia ogniska ASF. Zasadność ich przyznania jest weryfikowana na miejscu i obejmuje szereg elementów bioasekuracji i wymagań dla prowadzenia stada świń. Rosnące koszty związane z unieszkodliwianiem ognisk, większa ich liczba i wielkość stad dotkniętych chorobą będą powodować, że rygor oceny w ognisku z roku na rok będzie podnoszony. 

Zdaniem eksperta

Dr Krzysztof Jażdżewski z GIW w trakcie webinaru Krajowego Związku Pracodawców – Producentów Trzody Chlewnej POLPIG wyjaśniał obecne wymogi bioasekuracji. Podsumował też elementy sprawdzane przez służby weterynaryjne w ognisku.

W przypadku wystąpienia ogniska ASF właściciel fermy musi wylegitymować się wszelkimi niezbędnymi protokołami, świadectwami i wykazami. W gospodarstwie przez 3 lata należy przechowywać dokumentację weterynaryjną dotyczącą przebiegu leczenia, przeprowadzonych zabiegów weterynaryjnych oraz padłych zwierząt.

Należy pamiętać, że najczęstszą drogą przenikania wirusa do stad trzody chlewnej jest transport. Dlatego w pierwszej kolejności sprawdzany będzie rejestr środków transportu do przewozu świń, paszy lub produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego wjeżdżających na teren gospodarstwa oraz rejestr wejść osób do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie.

Kontrola wykaże, czy czynności związane z obsługą świń były wykonywane wyłącznie przez osoby, które wykonują te czynności tylko w danym gospodarstwie. Czy w gospodarstwie respektowany był zakaz obsługiwania świń przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na zwierzęta łowne lub odłowie takich zwierząt oraz czy osoby postronne wchodziły do budynków, w których są utrzymywane świnie.

Inspektorzy sprawdzą, czy przestrzegany jest zakaz żywienia świń odpadami gastronomicznymi lub materiałem paszowym zawierającym odpady gastronomiczne oraz czy skarmiana pasza jest zabezpieczona przed dostępem zwierząt wolno żyjących. Czy przestrzegany jest zakaz karmienia świń zielonką lub ziarnem pochodzącymi z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia bez specjalnej obróbki zapewniającej unieszkodliwienie wirusa.

Sprawdzane będzie: czy posiadacz świń ma spis zwierząt z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki, który jest na bieżąco aktualizowany oraz czy wszystkie świnie wprowadzane do gospodarstwa zaopatrzone są w świadectwo zdrowia; czy osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń używają odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przeznaczonego wyłącznie do wykonywania tych czynności; czy przestrzegany jest zakaz prowadzenia uboju świń w celu produkcji mięsa na użytek własny ze świń innych niż utrzymywane w tym gospodarstwie.

Na pewno będą sprawdzane tabliczki przy wejściach do budynków, w których utrzymywane są zwierzęta, z napisem „Osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony”, stan mat przed wejściami do gospodarstwa i wyjściami oraz przed wejściami do budynków lub pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie, i wyjściami z tych budynków lub pomieszczeń. Skontrolowane zostanie, czy szerokość i długość mat są zgodne z przepisami oraz czy jest spełniony wymóg utrzymania skuteczności działania płynu dezynfekcyjnego.

W pomieszczeniach, w których są utrzymywane świnie, sprawdzane będzie egzekwowanie zakazu wykorzystywania słomy pochodzącej z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia. Kontroli zostanie poddane wykonanie zakazu wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, zwłok dzików, tusz dzików, części tusz dzików i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. 

Powyższa lista oczywiście nie wyczerpuje wszystkich obowiązujących zasad bioasekuracji, dlatego zainteresowanych odsyłamy do aktualnych przepisów prawnych.