Spotkanie było podsumowaniem programu ENERGYFEED, którego celem było poszukiwanie tanich, efektywnych i bezpiecznych surowców energetycznych wykorzystywanych w żywieniu zwierząt gospodarskich. Konferencja odbyła się w dniach 13-14 stycznia w Ossa Coference & Spa koło Rawy Mazowieckiej.

Spotkanie rozpoczęło krótkie wystąpienie doktora Tomasza Schwarza z Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, który omówił najwazniejsze założenia programu:

- Przyjeło się, że zboża dzielimy na trzy kategorie. Do pierwszej – najlepszej zaliczamy pszenicę i jęczmień, do drugiej – nieco gorszej kukurydzę i pszenżyto, zaś za najsłabsze zboża żyto i owies. Ja nie zgadzam się z tym podziałem.  Celem spotkania, jak i całego programu badawczego jest własnie udowodnienie, że żyto ma bardzo szerokie zastosowanie w żywieniu zwierząt – mówił specjalista.

Jak podkreślał, zastosowanie żyta ma bardzo duże znaczenie w kontekście ekonomiki produkcji:

- W  rozważaniach na temat kosztów żywienia zwierząt często konntrujemy się zbytnio  białku. Pamętajmy że blisko 80 proc. paszy stanowią surowce energetyczne – zboża. Ograniczając ich koszty redukujemy zatem nakłady poniesione na żywienie. W prosty i bezpieczny sposób możemy to zrobić zastępując droższe zboża ziarnem żyta.

W dalszej części spotkania głos zabrał dr Paweł Dopierała z firmy KWS Lochow Polska. Przedstawił on wyniki kilkuletnich badań wskazujących na wysoki potencjał plonotwórczy mieszańcowych odmian żyta.W doświadczeniu porównano plonowanie żyta mieszańcowego, populacyjnego, oraz pochodzącego z wieloletniej reprodukcji, oraz wybranych odmian ozimych form pszenicy, pszenżyta i jęczmienia Badania wskazują, że mieszańcowe odmiany żyta charakteryzują się najwyższym plonem spośród wszystkich badanych genotypów. Z kolei najniższe plony wykazano w przypadku żyta pochodzącego z nieznanej reprodukcji. Ponadto żyto mieszańcowe plonowało relatywnie lepiej na słabych stanowiskach glebowych. Warto nadmienić, że żyto hybrydowe pozwala na uzyskanie najwyższego plonu energii z hektara.

Kolejny wykład wygłosiła prof. dr hab. Danuta Boros z Instututu Hodowlii i Aklimatyzacji Roślin – PIB. Dotyczył on porównania składu chemicznego najważniejszych zbóż paszowych. Jak podkreślała ziarno żyta różni się nieco od innych zbóż paszowych: zawiera nieco mniej skrobii i białka, jednak białko żyta charakteryzuje się lepszym zbilansowaniem aminokwaów egzogennych. W porónwniu z innymi gatunkami zbóż ma natomiast wyższą zawartość związków antyżywieniowych które potencjalnie mogą wpływać negatywnie na strawność paszy. Jak mówiła prof. Boros nie wykazano istotnych różnic w zawartości podstawowych składników odżywczych pomiędzy żytem populacyjnym, hybrydowym i pochodzącym z wielokrotnej reprodukcji.

Uzupełnieniem pierwszej części spotkania był wykład prof. dr hab. Jana Grajewskiego z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Przedstawił on wyniki badania zawartości najważniejszych mikotoksyn w ziarnach zbóż, oraz w mieszankach paszowych. W przypadku większości badanych toksyn wyniki wypadały na korzyść hybrydowych odmian żyta. W przypadku mieszanek paszowych zawartość mikotoksyn rosła wraz z wzrostem udziału ziarna kukurydzy w dawce. Odwrotną tendencję zaobserwowano wraz z wzrostem udziału ziarna żyta i pszenżyta. Z kolei prof. Jose Luis Valverde Piedra z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie wskazywał, że ziarno żyta ma mniejszą tendencję do akumulacji w swoim składzie metali ciężkich – kadmu i ołowiu.

Drugą część spotkania rozpoczął gość specjalny – prof. Josef Kamphues z Unwersytety Weteryryjnego w Hanowerze. Przedstawił on wykład dotyczący roli ziarna żyta w żywieniu trzody chlewnej. Jak wskazywał, surowiec ten poza wpływem na wzrost zwierząt i ekonomikę produkcji wywiera wpływ także na inne aspekty produkcji. Korzyści wynikające z zastosowania tego surowca to między innymi jego działanie prebiotyczne wpływające pozytywnie na zdrowotność jelit, niższa produkcja skatolu odpowiedzialnego za występowanie zapachu knura, czy niższe skażenie niektórymi mikotoksynami. Niewłaściwe (nadmierne) rozdrobnienie ziarna może być jednak przyczyną występowania wrzodów żołądka u zwierząt. Pewnym problemem jest również występowanie skażenia ziarna sporyszem. Jest ono jednak znacznie ograniczone w przypadku odmian mieszańcowych.

Z kolei dr inż Tomasz Schwarz przedstawił w swoim wystąpieniu produkcyjne i ekonomiczne wyniki doświadczalnego tuczu świń mieszankami o różnej zawartości żyta. Badania wskazują, że świnie żywione mieszankami paszowmi 40 proc. zawartości żyta hybrydowego wykazują wyraźnie wyższe dzienne przyrosty niż osobniki z grupy kontolnej. Wartość ta była nieco wyższa również w przypadku populacyjnych odmian żyta. Znacznie niższe tempo wzrostu odnotowano z kolei w przypadku świń żywionych paszą z 40 proc. udziałem żyta pochodzącego z wieloletniej reprodukcji. W przypadku odmian populacyjnych i hybrydowych odnotowano również wyższe niż w grupie kontrolnej pobranie paszy. Prawdopodobnie wynikało ono z korzystnego stosunku cukrów prostych do związków fenolowych, który w przypadku żyta hybrydowego jest najwyższy.

W pozostałych sesjach wykładowych omówiono także zastosowanie ziarna żyta w żywieniu krów mlecznych, bydła mięsnego, oraz wybranych gatunków drobiu.

Projekt ENERGYFEED prowadzony w latach 2016 – 2019 ma na celu zapewnienie i ewaluacjębazy tanich, efektywnych i bezpiecznych paszowych surowców energetycznych do produkcji zwierzęcej w oparciu o zasoby krajowe ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych odmian żyta. Projekt prowadzony był przez Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja przy współpracy innych wiodących uczelni i instytutów badawczych oraz przemysłu.