Jak poinformowała Mellin do 24 grudnia 2015 r. do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Olsztynie wpłynęło 1037 wniosków o odszkodowania za szkody wyrządzone przez bobry, 54 wnioski za szkody wyrządzone przez wilki oraz 1 wniosek za straty spowodowane przez żubra.

- W 2014 roku RDOŚ w Olsztynie wypłaciła tytułem odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta chronione kwotę 3 mln 897 tys. zł a w 2015 r. wypłacono dotychczas 3 mln 912 tys. zł. Nadal czekamy na przekazanie przez Ministerstwo Finansów ostatniej transzy 268 tys. zł - podała Mellin.

Jak dodała, szkody wyrządzone przez bobry zgłaszane są z obszaru całego województwa warmińsko-mazurskiego, najwięcej ze wschodniej części regionu a najmniej z terenów położonych w powiatach ostródzkim i iławskim.

Szkody wyrządzone przez wilki zgłaszane są głównie z terenów położonych między kompleksami leśnymi Puszczy Rominckiej, Piskiej Boreckiej i Napiwodzko-Ramuckiej. Najwięcej w powiatach gołdapskim, mrągowskim, kętrzyńskim, elbląskim i braniewskim. Zapłacono także 10,4 tys. zł za szkody wyrządzone przez żubry pod koniec 2014 r w uprawie rolnej w okolicy Puszczy Boreckiej.

Każda szkoda jest wyceniana indywidualnie w zależności od jej rodzaju i rozmiaru. Wysokość rekompensat waha się od kilkudziesięciu złotych w przypadku ściętych pojedynczych drzew do kilkudziesięciu tysięcy złotych w przypadku zniszczeń w stawach rybnych. Regionalna Dyrekcja wypłaca odszkodowania sukcesywnie, w miarę przekazywania środków na ten cel przez Ministerstwo Finansów. Większość odszkodowań zostanie wypłacona do końca roku, jednak osoby, u których wyceniono szkody w ostatniej kolejności mogą otrzymać rekompensaty dopiero w przyszłym roku. Podobnie w przypadku wniosków obecnie spływających bądź będących w trakcie szacowania - podała RDOŚ.

Jak wyjaśniła Mellin o odszkodowanie za szkody wyrządzone przez wilki i bobry może ubiegać się każdy, kto z tego tytułu poniósł stratę. Jedynym warunkiem jest złożenie stosownego wniosku. Ważne, by szkody zgłaszane były możliwe jak najszybciej od momentu ich powstania, zwłaszcza szkód spowodowanych przez wilki. W tym przypadku ważne jest, by o fakcie informowany był również lekarz weterynarii, nadleśnictwa, koło łowieckie oraz urzędy gmin, gdyż jednostki te są również zaangażowane w ochronę przyrody. Dodatkowo obszar ich działania pozwala na dotarcie do miejsca zdarzenia, co ma kluczowe znaczenie w przypadku dokonania oględzin i zaobserwowania pozostawionych śladów. Nie należy uprzątać zagryzionego zwierzęcia przed przybyciem osób dokonujących oględzin a w miarę możliwości powinno się zabezpieczyć wszelkie ślady zdarzenia - podkreśliła.

W przypadku szkód wyrządzonych przez bobry w użytkach zielonych czy uprawach należy pamiętać, że są one możliwe do oszacowania jedynie w czasie sezonu wegetacyjnego roślin, który trwa do 30 września. Odszkodowanie obejmuje cenę rynkową zniszczonego mienia.

Na terenie województwa warmińsko-mazurskiego populacja wilka szacowana jest na 120-130 osobników, które występują na terenie Puszczy Rominckiej, Boreckiej i Lasów Skaliskich, Puszczy Piskiej, Napiwodzko-Ramuckiej i na Wysoczyźnie Elbląskiej. Populacja bobra europejskiego szacowana jest na około 10,5 tys. osobników i wykazuje tendencję wzrostową.