Projekt ASAP realizowany przez Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości, wydawcę m.in. magazynu Farmer i portalu farmer.pl oraz Centrum Teledetekcji Instytutu Geodezji i Kartografii ma na celu przeprowadzenie analizy przydatności i opłacalności serwisu rolniczego oraz potrzeb i wymagań potencjalnych użytkowników odnośnie funkcjonalności serwisu oraz oferowanych w ramach serwisu informacji. Instytucją finansującą realizację projektu jest Europejska Agencja Kosmiczna (ESA).

Serwis rolniczy, który początkowo od 2015 roku funkcjonowałby w postaci projektu demonstracyjnego, ma na celu dostarczenie różnego rodzaju informacji, niezwykle przydatnych i mających wpływ na optymalizację kosztów produkcji oraz nawożenia.

Najważniejsze z nich, przeznaczone przede wszystkim dla rolników indywidualnych, to:

 • informacja o kondycji roślin przed spoczynkiem zimowym na podstawie analizy wielkości biomasy, temperatury powierzchni ziemi oraz wskaźników roślinnych (m.in. NDVI) - decyzja o wielkości nawozu w poszczególnych „fragmentach pola" - odpowiednia dawka zgodna z potrzebami roślin i warunkami glebowymi,
 • wskazanie momentu startu wegetacji - obserwacja na podstawie danych satelitarnych z okresu 17 lat momentu, w którym rusza wegetacja, co z kolei pozwoliłoby na określenie optymalnego momentu do przeprowadzenia nawożenia,
 • określenie wskaźników zawartości azotu, wilgotności gleby oraz ilości biomasy w fazie kardynalnej: BBCH 30 - określenie dawki nawozu oraz ewentualnej potrzeby dodatkowych zabiegów agrotechnicznych,
 • korekcja plonu w fazie BBCH40 rozwoju roślin na podstawie oceny kondycji roślin - zasugerowanie rolnikom odpowiednich zabiegów: nawożenia i nawodnienia celem osiągnięcia jak najwyższych potencjalnych plonów,
 • precyzyjna prognoza plonów w fazie BBCH 49 - 55.

 

Informacje potencjalnie użyteczne dla innych użytkowników:

Administracja na szczeblu Państwowym:

 • aktualna informacja o suszy i prognoza w skali całego kraju,
 • stan roślin po przezimowaniu,
 • informacja o rozpoczęciu sezonu wegetacyjnego.

 

Administracja na szczeblu województwa i gmin:

 • określenie kondycji upraw na podstawie wskaźników roślinnych, prognozowanie plonów,
 • prognozowanie suszy w skali województwa i gminy,
 • określenie wilgotności gleby,
 • rozpoznanie upraw - określenie rodzaju i zasięgu uprawy.

 

Dostawcy i odbiorcy na rynku rolnym:

 • informacja o trendach na rynku rolnym - prognoza plonów, susza, redukcja plonów,
 • start sezonu wegetacyjnego.

Proponowany Serwis umożliwi dostarczenie rolnikom UNIKALNEJ INFORMACJI celem:

 • Optymalizacji produkcji - osiągania większych plonów roślin uprawnych (odpowiednie zabiegi agrotechniczne, wilgotność gleby, dawka i termin nawożenia),
 • Optymalizacji dochodów - dawka nawozu stymulowana potrzebami roślin (niższe koszty nawożenia) i wyższe dochody ze sprzedaży,
 • Optymalizacji spływu powierzchniowego - nawozy efektywnie wykorzystywane przez rośliny,
 • Wsparcia rolników w podejmowaniu kluczowych decyzji - informacja o warunkach przezimowania roślin, wskazanie terminu nawożenia itd.