Projekt SERENE, finansowany przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA), ma na celu zbudowanie serwisu doradczego w zakresie uprawy roślin energetycznych, skierowanego do wszystkich podmiotów działających w obszarze energetyki odnawialnej pozyskiwanej z biomasy.

Cele projektu SERENE:

  • Zwiększenie areału roślin upraw energetycznych tam, gdzie istnieje taka potrzeba (ekonomiczna i społeczna) oraz panują dogodne warunki biogeograficzne: wskazanie obszarów nieużytkowanych rolniczo, na których uprawa roślin bioenergetycznych jest możliwa oraz walidacja tych obszarów pod względem ich przydatności do uprawy biomasy oraz powiązanie ich z odpowiednimi gatunków upraw;
  • Analizy ekonomiczne i statystyczne dotyczące potencjału biomasy oraz kalkulacja przychodów z już istniejących i nowo zakładanych plantacji;
  • Analizy ekonomiczne opłacalności uprawy biomasy w regionach i możliwości sprzedaży
  • Prognozy przyrostów wzrostu biomasy energetycznej oraz prognozy plonów;
  • Szacowanie ilości energii otrzymywanej ze ścięcia biomasy w danym momencie;
  • Monitoring stanu istniejących upraw energetycznych oraz ich wilgotności, obliczanie wielkości biomasy energetycznej.

Przez dwa lata trwania projektu dostarczymy Państwu:

 

  • Mapy opracowane na podstawie danych satelitarnych, wskazujące występowanie plantacji roślin energetycznych w wybranych obszarach Polski; określony zostanie potencjał produkcji energii z istniejących zasobów oraz bilans energii w wybranych regionach - podaż vs. popyt;
  • Mapy obszarów potencjalnej uprawy roślin energetycznych ze wskazaniem upraw najbardziej predysponowanych do uprawy w danych regionach - wykonanie analizy ilości energii możliwej do wyprodukowania oraz potencjalnych dochodów.

 


Po upływie dwóch lat planowane jest uruchomienie komercyjnego serwisu bioenergetycznego, opartego na danych satelitarnych, którego celem będzie bieżące monitorowanie plantacji roślin energetycznych oraz dostarczanie aktualnej, rzetelnej informacji zainteresowanym podmiotom na temat wilgotności gleby, wielkości biomasy oraz prognozy plonów jak również szacunku zysków z plantacji. Produkty dostarczane przez serwis będą dostosowane do potrzeb użytkowników, dlatego zależy nam również na zebraniu Państwa opinii i uwag odnośnie jego działania serwisu.


Schemat działania serwisu:

 

 

Partnerzy Projektu: