Mimo, iż nasze wspólne wirtualne spotkania dobiegły końca, zgodnie z obietnicą wracamy do relacji z pól. Kukurydza uprawiana w województwie wielkopolskim, w gminie Kramsk została zebrana na przełomie października i listopada.

Sezon kontrastów

Miniony już sezon wegetacyjny na obserwowanej przez nas plantacji kukurydzy trudno ocenić jednoznacznie. Wiele czynników wpływało niekorzystnie na rozwój roślin, choć generalnie 2021 r. producenci kukurydzy oceniają pozytywnie. W tym roku rolnicy napotykali na trudności od samego siewu - chłodny i obfitujący w opady kwiecień i początek maja doprowadziły do znacznego opóźnienia terminu siewu w stosunku do lat wcześniejszych. Niekorzystna początkowo aura odbiła się także na zdolności pobierania składników pokarmowych przez rośliny - na liściach widoczne były przede wszystkim oznaki niedoboru fosforu.

Warunki atmosferyczne w czerwcu były zgoła inne. Ocieplenie z jednej strony sprzyjało rozwojowi kukurydzy, z drugiej jednak strony szło w parze z niedoborem opadów. Przedłużający się okres posuchy negatywnie odbijał się na części okolicznych plantacji, a zbieg specyficznych warunków atmosferycznych i zastosowanych agrochemikaliów przyczynił się do powstania deformacji liści. Liczne uszkodzenia liści oraz powstawanie niekorzystnych pędów bocznych, były efektem także silnej presji ze strony ploniarki zbożówki w tym sezonie.

Krzewienie nie było jedynym nietypowym zjawiskiem w rozwoju kukurydzy. Na obserwowanej plantacji dostrzec można było również takie anomalie, jak snapping czy wielokolbowość. Korzystnie na rośliny wpłynęły opady deszczu w okresie od fazy wiechowania.

Agrotechnika kukurydzy

W odwiedzanym przez naszą redakcję gospodarstwie część areału została obsiana 3 maja (odmiana o FAO 240), a pozostała - 11 maja (odmiana o FAO 220). W zależności od pola stosowano system uprawy bezorkowy - po jesiennym głęboszowaniu i wiosennej uprawie broną talerzową - lub zerowy, siejąc kukurydzę prosto w ściernisko po pszenżycie. Plantacja kukurydzy w uprawie zerowej charakteryzowała się wolniejszym początkowym wzrostem, co może wynikać z niższej temperatury wierzchniej warstwy gleby w tym systemie uprawy.

Przedwschodowy zabieg chwastobójczy oparty na herbicydzie totalnym nie wyeliminował zachwaszczenia skutecznie, dlatego już po wschodach roślin wykonano poprawkowy zabieg herbicydowy. Kukurydzę dokarmiano dolistnie mieszanką mocznika, siarczanu magnezu i nawozów mikroelementowych.

Zbiory kukurydzy na ziarno

Wiele plantacji na terenie gminy Kramsk ucierpiało na kilka dni przed zbiorem z powodu silnego wiatru i nawalnych deszczy. Obserwowane przez nas rośliny na szczęście oparły się niekorzystnym warunkom. Kukurydza zasiana 3 maja została zebrana 17 października, siana później - 30 października, czyli jeszcze przed listopadowymi, obfitymi deszczami, które mogą odbić się na wilgotności zbieranego ziarna.

Średni plon ziarna kukurydzy wyniósł 12 t/ha przy zadowalającej wilgotności - około 30 proc. (+/- 1 proc.). Tegoroczne warunki pozwalały na uzyskanie wyższych wyników, jednak w obserwowanej lokalizacji na plonowanie niekorzystnie wpłynął nieodpowiedni odczyn gleby oraz nieostrożne stosowanie mieszanin agrochemikaliów, które przyczyniło się do uszkodzeń roślin w początkowych fazach rozwoju. Bez wpływu na rozwój roślin nie pozostała także zmienna pogoda oraz silna presja ploniarki zbożówki, do zwalczania której nie pozostały już na rynku żadne insektycydy.

Po zbiorze kukurydzy pozostawiono na polu resztki pożniwne, które wzbogacą glebę w materię organiczną i będą chronić przed erozją. Niezwłocznie przystąpiono do mulczowania, by zniszczyć ewentualne zimowiska omacnicy prosowianki.