Celem projektowanego rozporządzenia jest stworzenie podstawy prawnej dla wdrożenia pomocy dla rolników w zakresie rolnictwa 4.0 w ramach Krajowego Plany Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Wsparcie na wprowadzanie systemów informatycznych i rozwiązań cyfrowych

Pomoc będzie dotyczyła zakupu i montażu systemów informatycznych i rozwiązań cyfrowych w zakresie rolnictwa 4.0 do obsługi procesów produkcji i wprowadzania do obrotu produktów rolno-spożywczych. Obejmuje to zakup maszyn, sprzętu i oprogramowania do tych celów, w tym czujników, sprzętu informatycznego i aplikacji oprogramowania komputerowego, płatne z góry opłaty za patenty i licencje.

Rolnictwo 4.0

Autorzy projektu wskazują, że wdrażanie przez rolników i korzystanie z rozwiązań rolnictwa 4.0 (tj. rolnictwa inteligentnego, precyzyjnego) umożliwi zarówno optymalizację procesów technologicznych, jak też pozwoli zredukować zagrożenia dla środowiska związane z intensywną produkcją rolniczą.

Projekt rozporządzenia określa m.in. warunki udzielania wsparcia; szczegółowe wymagania dotyczące odbiorcy tej pomocy i rodzaju prowadzonej przez niego działalności; wysokość i poziom wsparcia; warunki i tryb składania wniosku o objęcie wsparciem. Dofinansowania będzie udzielała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wsparcie może dostać osoba pełnoletnia, ubezpieczona w KRUS w pełnym wymiarze, która ma nadany numer identyfikacyjny w krajowym systemie ewidencji producentów i gospodarstw rolnych.

Zgodnie z projektem wsparcia udziela się na przedsięwzięcia, których realizacja trwa nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy i nie dłużej niż do dnia 30 września 2025 r. Wsparcie jest udzielane w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 80 proc. tych kosztów kwalifikowanych dla wnioskodawców prowadzących produkcję ekologiczną oraz dla tzw. młodego rolnika (dla tych, którzy nie skończyli 40 lat), a do wysokości 65 proc. dla pozostałych rolników.

Limit pomocy wynosi 200 tys. zł, a minimalna kwota wsparcia to 15 tys. zł. Jeżeli wnioskodawca wystąpi o przyznanie zaliczki, może być ona udzielona do wysokości 50 proc. wartości wsparcia.

Oczekiwanym efektem wejścia w życia projektowanego rozporządzenia będzie wzrost liczby gospodarstw rolnych wykorzystujących rozwiązania rolnictwa 4.0 (...) - poinformowano w uzasadnieniu.

W opinii resortu rolnictwa, "pomoc finansowa pozwoli na modernizację, a tym samym dostosowanie prowadzonej działalności do założeń i wymogów unijnych strategii na rzecz zmniejszania wpływu na środowisko, co przyczyni się do zachowania konkurencyjności wspartych gospodarstw na jednolitym rynku UE"

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.