Zacznijmy od tego, że wszystkie kwestie formalno-prawne związane z budową leżą po stronie inwestora.

Najszybciej można postawić mały silos, gdyż jego postawienie nie wymaga pozwolenia na budowę. Niestety, ustawa Prawo Budowlane określa, iż taki silos może mieć maksymalnie 4,5 wysokości i nie większą objętość jak 30 m3. Taka pojemność to w praktyce to zaledwie około 23 ton pszenicy.

To że na taki silos nie potrzeba zezwolenia na budowę nie oznacza jednak że można go postawić z dnia na dzień bez jakichkolwiek formalności. Potrzebne jest bowiem zgłoszenie budowy „właściwemu organowi".

W zależności od terenu inwestycji może to być np. starostwo powiatowe urząd miasta, urząd marszałkowski. Do zgłoszenia dołącza się m.in.: szkic usytuowania obiektu budowlanego (np.: na kopii mapy sytuacyjnej lub mapy ewidencyjnej), opis rodzaju, zakresu i sposobu prowadzenia robót budowlanych, dołaczamy oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz szkice i rysunki obrazujące obiekt i jego parametry takie jak wysokości i objętość.

Składając zgłoszenie, jeśli wszystko jest w porządku (tzn. jeśli np. plan przestrzennego zagospodarowania gminy nie przewiduje inaczej), nie otrzymujemy żadnej odpowiedzi z urzędu. Pismo otrzymamy tylko w przypadku uwag lub braków do złożonych dokumentów opisanej w zgłoszeniu inwestycji.

Zgłoszenie trzeba złożyć na 30 dni przed rozpoczęciem budowy. Po tym terminie można rozpocząć jej realizację.

Przy konstrukcjach przekraczających wysokość 4,5 m lub objętości powyżej 30 m3 potrzebne jest pozwolenie na budowę. Do tego wymagany jest projekt budowlany. W praktyce wygląda to w ten sposób, że inwestor zgłasza się z planowaną inwestycją do biura projektowego wraz z wytycznymi konkretnego modelu silosu, gdzie wykonywane są obliczenia płyty fundamentowej pod konkretny model silosu (istotne obciążenia które będą działały na grunt), oraz wykonuje komplet dokumentacji niezbędny do uzyskania pozwolenie na budowę.

- Po wykonaniu projektu silosu wraz z płytą składamy komplet dokumentów wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę, oświadczeniem o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, i w zależności wyłączenie gruntów z produkcji rolnej. W tym momencie urząd ma 65 dni (czas maksymalny) na wydanie pozwolenia na budowę. Po tym terminie jak już uzyskamy pozwolenie jest okres 14 dni na uprawomocnienie się decyzji. Jak już to nastąpi całą inwestycję zgłaszamy do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego wraz z pozwoleniem, oświadczeniem kierownika budowy. Dziennik budowy i tablicę budowy możemy wykupić w urzędzie który wydał nam pozwolenie na budowę - mówi Adam Kwapień z firmy PW Kwapień Dorota Kwapień prowadzącej usługi projektowe.

Silosy o ładowności do 100 ton musza być usytuowane minimum 4 m od granicy działki, 8 m od pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, 8 m od pozostałych budynków gospodarczych, 15 m od instalacji do otrzymywania biogazu rolniczego i składu węgla/koksu. W Przypadku budowli o ładowności powyżej 100 ton wartości te są odpowiednio większe.

Niezależnie od wielkości silosu, wymagane jest przygotowanie odpowiedniego podłoża pod montaż silosu. Mogą to być stopy lub płyta. O ile w przypadku małych silosów można jeszcze zastanowić się nad poszczególnym rozwiązaniem (choć zalecane są raczej płyty), tak w przypadku większych konstrukcji stosuje się wyłącznie płyty.

- W silosach do których wymagane jest pozwolenie na budowę, jako podłoże stosowane są wyłącznie płyty. W odróżnieniu od stóp, obciążane są one bardziej równomiernie - wyjaśnia Adam Kwapień.