Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji niedawno zdecydowała, że w 2022 r. wysokość opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych utrzyma się na dotychczasowym poziomie. Miesięczna opłata abonamentowa za używanie odbiornika telewizyjnego lub radiowego i telewizyjnego wynosi 24,50 zł, a odbiornika radiowego 7,5 zł.

O obowiązku rejestracji odbiornika radiowego w maszynie rolniczej już pisaliśmy, więc przypomnijmy tylko, że zgodnie z zapisem art. 2 ust 1 i 3 Ustawy z 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych “Obowiązkowi rejestracji podlegają wszystkie odbiorniki radiofoniczne i telewizyjne".

Zgodnie z definicją ustawową odbiornikiem radiofonicznym albo telewizyjnym jest urządzenie techniczne dostosowane do odbioru programu radiowego lub telewizyjnego. W związku z tym, obowiązek rejestracji odbiorników i wnoszenia opłaty abonamentowej dotyczy również odbiorników będących wyposażeniem ciągników rolniczych i kombajnów zbożowych”.

Radio w kombajnie także musisz rejestrować i płacić prowadząc działalność gospodarczą. fot. Adam Ładowski
Radio w kombajnie także musisz rejestrować i płacić prowadząc działalność gospodarczą. fot. Adam Ładowski

Ustawa mówi kto płaci, a kto może nie płacić

Na podstawie art. 2 ust. 5 pkt. 1 i pkt. 2 oraz ust. 4 osoby fizyczne, które posiadają odbiornik lub odbiorniki radiofoniczne i telewizyjne (zarówno te w domu, warsztacie, jak i w samochodzie), uiszczają tylko jedną opłatę abonamentową.

Natomiast osoby, które prowadzą działalność gospodarczą muszą płacić za każdy posiadany odbiornik telewizyjny i radiofoniczny, w tym również te znajdujące zamontowane w samochodach służbowych, ciągnikach rolniczych i kombajnach zbożowych.

Ustawa przewidziała jednak wyjątki uprawniające do zwolnienia od obowiązku zapłaty abonamentu. Są nimi:

 • osoby po 75. roku życia,
 • osoby z I grupą inwalidzką,
 • kombatanci, którzy są inwalidami wojskowymi lub wojennymi,
 • osoby bezrobotne,
 • osoby pobierające świadczenia przedemerytalne,
 • osoby z orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy,
 • osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne lub renty socjalne,
 • osoby niesłyszące,
 • osoby niewidome,
 • osoby pobierające zasiłek dla opiekuna,
 • inwalidzi wojenni i wojskowi,
 • osoby po 60 roku życia z prawem do emerytury, której wysokość nie jest wyższa niż równowartość 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Bez zmian w 2022 r. pozostaje wysokość kar za uchylanie się od płacenia za abonament rtv. Ustawowa kara stanowi równowartość trzydziestokrotności miesięcznego abonamentu, czyli 225 zł za jeden odbiornik radiowy w maszynie rolniczej dla osób prowadzących działalność gospodarczą.