Przychody Grupy wzrosły po trzech kwartałach br. o 49 proc., do 100,7 mln zł, a zysk netto o 28,5 proc., do 7,8 mln zł. Zysk operacyjny wyniósł 6,4 mln zł. Tym samym Spółka w tym okresie
przekroczyła poziom przychodów osiągniętych w całym 2017 r. i zanotowała wyższy zysk netto.

– Obserwowane wzrosty przychodów Grupy są wynikiem kontraktu w Tanzanii oraz wzrostu tempa rozstrzygania wniosków o dofinansowanie inwestycji w ramach programów unijnych. To wszystko przełoży się na skokowy wzrost wyników spółki. Perspektywy kolejnych okresów są bardzo dobre. Na Ukrainie planujemy realizację podpisanych właśnie dwóch dużych umów o łącznej wartości blisko 50 mln euro – powiedział prezes Feerum, Daniel Janusz.

Intensywny program inwestycyjny z lat 2013-2016 przełożył się na możliwość realizacji przez spółkę kontraktów o większej skali, jak też dużej liczby zamówień jednocześnie. Do planowanej realizacji kontraktu ukraińskiego Spółka nie przewiduje nowych nakładów inwestycyjnych.

Po trzech kwartałach 2018 roku eksport odpowiadał za ponad 70 proc. przychodów. Wartość
sprzedaży zagranicznej w tym okresie wyniosła 70,4 mln zł. Głównym rynkiem eksportowym była
Tanzania (ponad 47 mln zł). Na kolejnym miejscu uplasowała się Litwa (13,5 mln zł), a trzecim
partnerem handlowym firmy była Ukraina (8,5 mln zł).

Feerum realizowała też sprzedaż m.in. do Niemiec, Rumunii i innych krajów. Grupa zamierza rozwijać działalność na nowych, perspektywicznych rynkach, nastawionych na produkcję rolną oraz jej przetwórstwo.

Spółka jest w trakcie realizacji kontraktu w Tanzanii o wartości 33,1 mln USD. Obejmuje on budowę pięciu kompleksów silosów zbożowych i obiektów magazynowych oraz rewitalizację istniejących
magazynów. To pierwszy krok w realizacji strategii związanej z ekspansją na rynku afrykańskim.

– Projekt realizowany jest zgodnie z planem. Jesteśmy już na etapie montażu elementów stalowych silosów. Nie ma zagrożenia, jeśli chodzi o dotrzymanie harmonogramu – powiedział prezes Daniel
Janusz.

Feerum bierze udział w kolejnych przetargach na Litwie, Łotwie i w Estonii. Potencjał rynków
bałtyckich Spółka szacuje na około 20 mln zł. Istotny wzrost zaangażowania firma obserwuje na
Ukrainie, która znacznie zwiększyła portfel zakontraktowanych umów. Wzrostowa tendencja w tym
kraju powinna się utrzymać w najbliższych latach.

Firma zrealizowała pierwsze projekty na rynku rumuńskim i węgierskim i złożyła kolejne oferty o wartości ponad 5 mln zł. Prowadzi też działania handlowe na terenie Federacji Rosyjskiej i Kazachstanu. Złożyła oferty handlowe w tych krajach na kwotę 15 mln zł, z czego ok. 3 mln zł dotyczy Kazachstanu. Podpisała też pierwszy kontrakt na rynku czeskim.

Feerum dostarcza klientom kompleksowe rozwiązania, w tym energooszczędne suszarnie zbożowe z odzyskiem ciepła i zintegrowanym systemem odpylania, a także innowacyjne konstrukcje lekkich silosów stalowych, co umożliwia realizację zaawansowanych technologicznie projektów.