Zabiegi ochrony roślin w wysokich temperaturach mogą być przyczyną uszkodzeń roślin. Dodatkowo skuteczność niektórych preparatów może być znacznie obniżona. Z tego względu zabiegi zaleca się wykonywać wczesnym rankiem lub wieczorem, gdy zwykle bywa chłodniej.  Ale nie wskazane jest wykonywanie oprysku bezpośrednio po obfitych opadach deszczu, lub nawet podczas rosy.

Z powodu wietrznej pogody może wystąpić znoszenie cieczy użytkowej. Jest to zagrożenie dla sąsiadujących upraw, a także otoczenia. Oprócz prędkości wiatru, która powinna wynosić maksymalnie 3 m/s (aby to lepiej zobrazować, kiedy małe gałęzie poruszają się i unosi się kurz) ważna jest wielkość kropel oprysku. Drobne krople z powodu mniejszej masy od kropel grubych, mogą być dłużej zawieszone w powietrzu i z tego powodu są bardziej narażone na przenoszenie przez ruchy powietrza. Z badań wynika, że kropla o średnicy 20 µm potrzebuje 4 minut, żeby opaść na ziemię z wysokości 3 m. Razem ze wzrostem wielkości kropel czas ten maleje i wynosi dla kropli 100, 250 i 400 µm odpowiednio 11, 5 i 2 sekundy. Najbardziej podatne na znoszenie zdaniem naukowców są krople o średnicy poniżej 150 µm.

Znoszenie cieczy jest efektem działania wiatru, konwekcyjnych ruchów powietrza oraz jego zawirowań, które są wywołane często ruchem samego opryskiwacza. Te czynniki mają szczególnie ważne  i decydujące znaczenie w wypadku stosowania rozpylaczy drobnokroplistych i opryskiwaczy konwencjonalnych. Podczas wietrznej pogody, która zwiększa ryzyko znoszenia, poleca się stosowanie rozpylaczy niskoznoszeniowych, które produkują grube krople. Niestety czasami nie mamy innego wyjścia i zdarza się wykonać zabieg, gdy prędkość wiatru wynosi 3 m/s, wówczas należy zastosować rozpylacze inżektorowe, które produkują krople bardzo grube. Nie bez znaczenia jest też obniżenie prędkości roboczej opryskiwacza, a także obniżenie wysokości belki polowej do 35–40 cm, aby odległość od rozpylaczy do opryskiwanych roślin czy gleby była możliwie jak najmniejsza.

Wykorzystując do zabiegów ochrony opryskiwacze polowe z pomocniczym strumieniem powietrza (PSP) efekt czynników, takich jak wiatr, prędkość robocza i wielkość kropel, na znoszenie cieczy są w dużym stopniu ograniczone. Pozwala to na bezpieczne stosowanie rozpylaczy drobnokroplistych i relatywnie wyższych prędkości roboczych, bez większego ryzyka znoszenia, nawet podczas warunków wietrznych. Ale lepiej wówczas obniżyć belkę polową.

Nie bez znaczenia dla prawidłowego zabiegu jest też wilgotność i temperatura powietrza. Ich znaczenie nie powinno być bagatelizowane. Podczas wysokiej temperatury i niskiej wilgotności można zaobserwować wzmożoną ewaporację kropel cieczy użytkowej, które tracą swoją masę i przez dłuższy czas zawieszone są w powietrzu. Stając się tym samym bardziej podatne na znoszenie. Bardziej temu procesowi ulegają drobne krople, bo mają większy stosunek powierzchni zewnętrznej do objętości, niż duże. Z badań wynika, że krople o średnicy 100 µm wymagają trochę ponad 5 sekund na pokonanie w swobodnym spadku odległości 1,5 m, kiedy nie zachodzi ewaporacja. Natomiast gdy wilgotność względna powietrza wynosi 30 proc., a temperatura 25°C wówczas następuje intensywne odparowanie cieczy. Ta sama kropla w tych warunkach staje się o połowę mniejsza i zachowuje tylko 1/8 swojej objętości już po przebyciu 0,75 m. Podczas wilgotności 70 proc., z kolei przy tej samej temperaturze 25°C, kropla o średnicy 100 µm opadając z wysokości 1,5 m traci połowę swojej pierwotnej średnicy. Problem z ewaporacją jest znacznie mniejszy w wypadku niskiej temperatury.

Pamiętaj!

- nie opryskuj rośli, gdy prędkość wiatru przekracza 3 m/s,

- unikaj przeprowadzania zabiegów, gdy temperatura przekracza 25°C, a także przy konwekcyjnych (wznosząco-opadających) ruchach powietrza, które występują w upalne i bezwietrzne letnie popołudnia,

- przeprowadzaj zabieg wieczorem, przy niższej temperaturze i wyższej wilgotności powietrza. Jeśli zabieg musi być wykonany w innych warunkach upewnij się, że środek będzie działał skutecznie,

- przed zabiegiem sprawdź prognozę pogody i dostosuj jakość rozpylaczy (typ i rozmiar rozpylaczy oraz ciśnienie cieczy) do panujących warunków atmosferycznych, zabieg grubokroplisty najlepiej stosować podczas dużej prędkości wiatru i przy niższej temperaturze,

- stosuj sprzęt ochrony roślin, który polecany jest w etykiecie-instrukcji środka ochrony,

- podczas opryskiwania pól należy skorygować parametry pracy opryskiwacza obniżając wysokość belki polowej do 35–40 cm, zmieniając jakość rozpylania na grubokropliste i zmniejszając prędkość roboczą, zwłaszcza wtedy, kiedy opryskiwacz znajduje się w odległości mniejszej niż 20 m od strefy ochronnej i gdy wiatr wieje w kierunku tej strefy.

Pamiętaj!

Nie dopuszczaj do ociekania cieczy z roślin:

- unikaj opryskiwania zbyt wysokimi dawkami cieczy użytkowej,

- nie stosuj rozpylaczy produkujących zbyt grube krople jeśli rośliny mają małą zdolność retencyjną cieczy, a więc z trudem zatrzymują ciecz na swojej powierzchni,

- utrzymaj odpowiednią odległość rozpylaczy od opryskiwanych roślin, tak aby nie dopuścić do ich nadmiernego nawilżenia,

- unikaj opryskiwania roślin, które są pokryte rosą,

- nie stosuj środków ochrony roślin na glebę podmokłą w bliskim sąsiedztwie wód powierzchniowych.

Specjalnie dla Farmera, inż. Adam Paradowski, IOR PIB w Poznaniu

Jakie czynniki wpływają na zabieg odchwaszczania roślin?

1) Temperatura:

a) Zbyt niska – brak działania herbicydów. Niektóre z nich można stosować w najwyższych dawkach, co jest niekorzystne ze względów finansowych.

b) Podczas niskich temperatur obserwowany jest słabszy rozwój roślin uprawnych, zastosowanie w takich warunkach herbicydu może spowodować dodatkowy stres (na ogół zahamowanie wzrostu) rośliny uprawnej.

c) Za wysoka, na ogół około 25°C z towarzyszącym wysokim nasłonecznieniem może uszkodzić roślinę uprawną.

d) Podczas wysokich temperatur może nastąpić szybkie odparowanie substancji aktywnej, pozostaje ona wykrystalizowana na liściach (tzw. depozyt). W efekcie słabsza skuteczność. Zalecenie jeżeli istnieje możliwość (zalecenia) stosować z adiuwantami.

e) Podczas wysokiej temperatury może dojść do inwersji powietrza. W praktyce oznacza to uniesienie cieczy opryskowej na pewna wysokość. tam zostaje ona schłodzona i skrapla się. Wraz z ruchami powietrza (wiatr) może być przeniesiona na kilkadziesiąt do kilkuset metrów na uprawy nieselektywne i uszkodzić je.

f) Ciecz opryskowa powinna mieć temperaturę otoczenia, za ciepła lub zbyt niska to stres dla roślin.  

2) Opady

a) Susza podczas stosowania herbicydów doglebowych = słabsze lub brak działania. Im okres dłuższy od zabiegu do pierwszego opadu tym mniejsze szanse na skuteczność. Niektóre z herbicydów podczas przesuszonej gleby można stosować przed siewem i wymieszać z glebą.

b) Zabiegów nalistnych preparatami wnikającymi przez zielone części roślin, nie można stosować na rośliny mokre.  Po deszczu, w trakcie opadającej mgły, pokryte rosą. Wtedy spływa ciecz robocza oczywiście z substancją aktywną.

c) Podobnie nie należy stosować herbicydów, krótko przed spodziewanym deszczem. Informacje jak długo często są podane w etykietach. Działaniem ograniczającym to niekorzystne zjawisko jest łączne stosowanie z adiuwantami.

3) Wilgotność powietrza. Na ogół im jest wyższa tym, tym warunki do wzrostu są lepsze, czyli tym samym pobieranie substancji szybsze i większe = wysoka skuteczność chwastobójcza.