Pula pieniędzy na jedno gospodarstwo z obszaru „d” Modernizacja gospodarstw rolnych wynosi maksymalnie 500 tys. zł, a wielkość ekonomiczna gospodarstwa rolnika planującego skorzystać z dotacji w ramach tego działania musi mieścić się w przedziale między 10 a 200 tys. euro.  Co równie istotne w przypadku inwestycji niezwiązanych bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich, w tym ich wyposażeniem, lub budową lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach, maksymalna wysokość pomocy wynosi 200 tys. zł.

Kwota może robić wrażenie ale w porównaniu do poprzednich rozdań PROW to już nie ciągniki wiodą prym w premiowanych zakupach, a większy nacisk położono na maszyny towarzyszące oraz inwestycje służące ochronie środowiska i zapobieganiu zmianom klimatu.

W rozporządzeniu ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych”, można przeczytać ile punktów można otrzymać za zakup danej maszyny czy urządzenia. Jednak trzeba pamiętać, że np. 5 punktów przy danym urządzeniu nie oznacza finalnie 5 punktów obliczenia ich sumy. Do obliczenia faktycznej liczby punktów trzeba posłużyć się wzorem:

P = o × u × 10/m.

Gdzie:
P – oznacza liczbę punktów za inwestycję służącą ochronie środowiska lub zapobieganiu zmianie klimatu
o – oznacza bezwzględną ocenę inwestycji
u – oznacza udział kosztu kwalifikowalnego inwestycji w kosztach kwalifikowalnych operacji (nie więcej niż 1)
m – oznacza największą bezwzględną ocenę inwestycji wśród wymienionych w tabeli, czyli 41

Przykład:

Zakładając, że jesteśmy zainteresowani np. kupnem pługa kosztującego 60 tys. zł, który w tabeli jest punktowany na 8 pkt. a którego wartość w kosztach inwestycji szacowanej na np 300 tys. zł wynosi 20 proc. więc współczynnik "u" będzie miał wartość 0,2 to wówczas ostateczna liczba punktów jakie będą przyznane wyniesie 0,39. Należy jednak zaznaczyć, że wspomniana wartość "u" jest wyliczana dopiero na podstawie biznesplanu, który obejmuje nieco więcej zmiennych. Powyższy przykład jest więc tylko szacunkowy i ma pokazać, że liczba punktów w tabeli nie przekłada się w prosty sposób na ostateczną punktację jaką otrzyma wniosek. 

Pozostając jeszcze w temacie punktacji maszyn warto mieć na uwadze, że suma punktów jakie można zdobyć za daną maszynę jest dodatkowo ograniczona do 17 pkt, które możemy podstawić do powyższego wzoru. Świetnym przykładem jest tutaj opryskiwacz za który otrzymamy 8 pkt ale dodając kilka opcji ujętych w tabeli wartość ta wzrośnie do 41 pkt. Niestety tak jak wspomniano wyżej limit ten ograniczony będzie do 17 pkt. 

Opierając się na rozporządzeniu ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 wyszczególniliśmy w tabeli maszyny i urządzenia jakie są najwyżej punktowane w obecnym naborze.