- Stale znajdujemy się na bardzo wysokim poziomie obrotów i kwotą 468 milio-nów Euro uzyskaliśmy drugi wynik w historii firmy - oceniają rok 2014 w Ama-zone Christian Dreyer i dr. Justus Dreyer.

Pomimo niskiego poziomu cen uzyskiwanych przez producentów rolnych, wa-hań kursów różnych walut, kryzysu ukraińskiego, przedsiębiorstwo w dalszym ciągu znajduje się na właściwej drodze. Udział eksportu wynosi około 80 proc., liczba stałych pracowników wzrosła do 1800. Inwestycje rzeczowe zamknęły się wartością 15 milionów euro, wydatki na badania i rozwój stanowiły około 5 proc. obrotów - podają w oficjalnym komunikacie przedstawiciele Amazone.

Patrząc na wszystkie rynki regionalne, obroty Amazone były o 9 proc. niższe od osiągniętych w 2013 roku (515 milionów euro), ale jednocześnie znacznie wyższe, niż w latach poprzednich (2012: 460 milionów euro; 2011: 395 milio-nów euro; 2010: 290 milionów euro).

Przedstawiciele firmy zauważają, że przy ocenie poszczególnych rynków do-strzec można ich bardzo zróżnicowany rozwój. Zadowalający wzrost obrotów osiągnięto w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Rumunii. Czechach, we Włoszech, Fin-landii, Hiszpanii i Kazachstanie. Oprócz tego, na wysokim poziomie kształtowa-ły się wyniki sprzedaży w Niemczech, Austrii, Rosji, Polsce na Węgrzech, w Belgii i Holandii.

Z kolei we Francji, będącej drugim co do wielkości po Niemczech rynkiem zbytu Amazone, pod dwóch wyjątkowo dobrych latach nastąpił spadek obro-tów. Na przestrzeni lat można zaobserwować tam powtarzające się cykle in-westycyjne.

Na Ukrainie w wyniku kryzysu politycznego nastąpiło znaczące zmniejszenie inwestycji.

- Należy pamiętać, że w rezultacie ogólnego rozwoju sytuacji politycznej i go-spodarczej zawsze mogą pojawiać się przerwy w inwestowaniu lub znaczące wahania na poszczególnych rynkach. Jesteśmy przygotowani aby elastycznie reagować na takie wyzwania - ocenia kierownictwo Amazone.

Przy strategii, tworzącej z Amazone kompletnego dostawcę „inteligentnej uprawy roślin", przedsiębiorstwo jest dobrze przygotowane do działania nieza-leżne od zawirowań na pojedynczych rynkach.

- Na bazie koncepcji 3C oferujemy dzisiaj pełny program do uprawy roślin, w którym możemy naszym klientom na całym świecie dostarczać optymalną technikę dla wszystkich zabiegów od uprawy gleby aż po właściwą pielęgnację plantacji - przekonują przedstawiciele firmy.