Magazynowania ziarna to dość łatwy sposób, na uzyskanie korzystniejszej ceny przy jego sprzedaży poza sezonem. Aby jednak to było możliwe, musimy przestrzegać kilku zasad dotyczących przechowywania płodów rolnych w silosach. Zasady te są dość proste, a ich znajomość uchroni nas przed pogorszeniem parametrów magazynowanych płodów rolnych

Temperatura i wilgotność

Podstawowe parametry, które mają wpływ na przechowywane materiały to ich temperatura oraz ich wilgotność. Oba te czynniki mają decydujący wpływ na długość okresu, w którym można bezpiecznie przechowywać ziarno. W przypadku temperatury ziarna na poziomie 5 stopni Celsjusza i wilgotności 14% można je przechowywać przez 2,5 roku, a ziarno o temperaturze 15 stopni i wilgotności 16% już tylko około trzech miesięcy.

Optymalnie by było, gdyby temperatura magazynowanego ziarna w silosie była zbliżona do temperatury panującej na zewnątrz. W praktyce różnica na poziomie około 5 stopni również nie powinna stanowić problemu.

Im wyższa temperatura i większa wilgotność, tym lepsze warunki do namnażania szkodników i mikroorganizmów, a co za tym idzie oznacza to niższą jakość ziarna.

Wentylacja silosu

Podstawowym wyposażeniem silosów jest system aktywnej wentylacji, który należy stosować do regularnego przewietrzania ziarna. Zdaniem producentów, pierwsza wentylacja powinna mieć miejsce nie później nić 2-3 tygodnie po zbiorze. Należy przyjąć, że wentylator powinien pracować przez około godzinę na każde 10 ton magazynowanych płodów rolnych. Podczas tego zabiegu największą uwagę trzeba zwrócić na wilgotność powietrza. Zbyt wilgotna aura podczas wentylacji przyniesie więcej strat niż korzyści.

Ziarno zbierane z pola nie jest wolne od grzybów, stąd zaniechanie wentylowania może spowodować zaparowanie, a w konsekwencji zagrzybienie przechowywanego materiału.

Regularna kontrola

Ziarno z silosu należy okresowo kontrolować poprzez pobranie próbek, badanie wilgotności i temperatury, a także sprawdzenie go pod kątem pojawienia się szkodników. Taka inspekcja powinna mieć miejsce w zależności od warunków maksymalnie co miesiąc. Materiał do badania można pobrać z wierzchniej warstwy wchodząc do silosu po drabinie wewnętrznej lub poprzez krótkie uruchomienie urządzenia wyładowczego. Druga opcja będzie bardziej miarodajna, gdyż ziarno pobrane będzie z różnych warstw.

Ziarno zawsze składowane jest z zawartością zanieczyszczeń, szkodników oraz mikroorganizmów, przez co stanowi trudny materiał do przechowywania. Przestrzegając jednak powyższych zasad możemy zminimalizować ryzyko pogorszenia jakości magazynowanych płodów rolnych.