Ochrona i nawożenie roślin stanowią największy odsetek kosztów związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej. Z ekonomicznego punktu widzenia istotne jest zatem zoptymalizowanie ich zużycia, co możemy osiągnąć, stosując m.in. precyzyjny, pogłówny wysiew nawozów azotowych.

Popularność nawożenia roślin metodą zmiennego dawkowania stale rośnie. Jest to bowiem skuteczny środek pozwalający na zwiększenie plonów dzięki optymalizacji nawożenia (dostosowania dawki nawozu do zapotrzebowania na nią w danym fragmencie pola). Metoda często również prowadzi do ograniczenia zużycia nawozów. Najbardziej rozpowszechnioną technologią jest nawożenie na podstawie tzw. map glebowych, sporządzonych na podstawie prób gleby wykonanych z pozycjonowaniem GPS. Niedawno na rynku pojawiły się również urządzenia służące do zmiennego dawkowania nawozów azotowych podczas pogłównego nawożenia łanu. Analiza zapotrzebowania na składnik i nawożenie odbywa się tutaj na bieżąco. Jak pokazują na razie niezbyt liczne doświadczenia, technologia ta może być istotnym krokiem w kierunku zwiększenia opłacalności produkcji roślinnej.

RACHUNEK EKONOMICZNY

Stosując zmienne, pogłówne nawożenie azotem, przede wszystkim możemy liczyć na lepsze wyrównanie łanu, gdyż dawka azotu zostanie skierowana w dane miejsce w optymalnej ilości określonej odpowiednim algorytmem. Dzięki temu można liczyć na zwiększenie plonu, a nierzadko również na zaoszczędzenie nawozu. Oczywiście poziom korzyści zależy od wielu czynników. Znaczenie mają bowiem warunki pogodowe, glebowe, poprawność konfiguracji i pomiaru czy trafność dobranego nawożenia. Urządzenia do zmiennego nawożenia azotem w czasie rzeczywistym należy raczej traktować jako uzupełnienie innych technologii rolnictwa precyzyjnego, przede wszystkim nawożenia na podstawie map zasobności gleby. Praktyka pokazuje, że nową technologią zainteresowane są głównie gospodarstwa, które właśnie już z takich lub innych technologii rolnictwa precyzyjnego korzystają (np. jazda równoległa, precyzyjny wysiew nasion).

Wyniki doświadczeń firmy Kam-Rol z wykorzystaniem technologii AgLeader OptRx mówią o zwyżce plonu pszenicy o 248 kg/ha (wartość średnia z 4 lat) i oszczędnościach w nawożeniu pszenicy średnio 5,74 kg/ha czystego azotu. Zysk ze wzrostu plonu pszenicy, zakładając cenę 600 zł/t, sięga zatem 150 zł/ha (600 zł/t*248 kg =148,8 zł). Przyjmując cenę azotu w formie czystego składnika na poziomie 3 zł, oszczędności z nawożenia sięgają nieco ponad 17 zł/ha (3 zł/ kg*5,74 kg = 17,22 zł). Łącznie daje to zysk 166 zł/ha (148,8 zł+17,22 zł). Za standardowy pakiet urządzenia AgLeader OptRx obejmujący 2 sensory umożliwiające pomiar wskaźnika NDVI i NDRE oraz sterownik trzeba zapłacić ok. 40 tys. zł netto (przy obecnym kursie: 1 dol. = 3,6 zł).

Swoje wyniki badań (tym razem z gospodarstw niemieckich) prezentuje również firma Agrocom. W jej ofercie znajdziemy urządzenia Claas Crop Sensor Isaria. W tym przypadku mówią one o wzroście plonu pszenicy z hektara w zakresie 130-440 kg. Zastosowanie urządzenia pozwoliło również na oszczędności czystego azotu w średniej ilości 8,7 kg/ha. Korzyści ekonomiczne określono na poziomie od 26 do 96 euro/ha. Dodatkowo dzięki wyrównaniu plonu o 6 proc. poprawiła się również wydajność zbioru zbóż. Za podstawową wersję urządzenia Claas Crop Sensor Isaria trzeba zapłacić ok. 106 tys. zł.

Zwyżka plonu czy oszczędność w ilości zastosowanego nawozu to nie jedyne korzyści z zastosowania zmiennego nawożenia azotem. Jak przekonują producenci urządzeń, badania wskazują na zwiększenie komfortu i wydajności pracy z rozsiewaczem (automatyczna zmiana dawki wysiewu) oraz lepsze wyrównanie łanu, przez co wzrasta wydajność zbioru kombajnowego.

JAK TO DZIAŁA?

Działanie urządzeń do zmiennego nawożenia azotem w czasie rzeczywistym jest oparte w głównej mierze na sensorach optycznych. Sensory badają aktualną kondycję uprawy i zasobność azotu w roślinach. Pomiar jest wykonywany przez określenie wartości NDVI. NDVI to wskaźnik wegetacji bazujący na kontraście pomiędzy największym odbiciem w paśmie bliskiej podczerwieni a absorpcją w paśmie czerwonym. Mówiąc wprost, im rośliny bardziej zielone, tym wartość NDVI jest wyższa. Wysoki wskaźnik oznacza wysoką zawartość chlorofilu i aktywność procesu fotosyntezy, a zatem lepszą kondycję i zaopatrzenie roślin w składniki pokarmowe (w tym azot).

Po "zeskanowaniu" roślin, z sensora optycznego sygnał płynie do komputera, który wykorzystując odpowiedni algorytm (opracowany dla gatunku i odmiany rośliny), przetwarza informację o zapotrzebowaniu roślin na azot w konkretnym miejscu. Dalej jest on przekazywany do sterownika rozsiewacza bądź opryskiwacza, który reguluje na bieżąco dawkę aplikowanego nawozu. Warto przy tym dodać, że oprócz możliwości skorzystania z algorytmów opracowanych przez producentów urządzeń optycznych, istnieje możliwość ręcznego ustalenia dawek na podstawie własnych praktyk i doświadczeń.

PODOBNE, ALE NIE TAKIE SAME

Najważniejsze różnice w działaniu poszczególnych systemów wynikają z możliwości pracy w różnych warunkach oświetlenia. W przypadku urządzenia Yara N-Sensor oraz Topcon CropSpec (bliźniacze konstrukcje) pomiar dokonywany jest z wykorzystaniem promieni słonecznych. Producenci urządzeń zalecają ich stosowanie w godzinach od 8 do 18 (możliwie najlepsze oświetlenie). Dostępna jest również bardziej rozbudowana wersja urządzenia N-Sensor z oznaczeniem "ALS", która podobnie jak Claas Crop Sensor Isaria i AgLeader OptRx może być wykorzystywana przez całą dobę. Ta możliwość wynika z zastosowania dodatkowego oświetlenia. W przypadku urządzenia Yara N-Sensor ALS są to lampy ksenonowe. Z kolei Isaria Crop Sensor oraz OptRx są wyposażone w lampy typu LED.

W przypadku montowanego na dachu ciągnika lub opryskiwacza samojezdnego czujnika N-Sensor, producent gwarantuje możliwość jednoczesnego badania roślin z 4 różnych kątów na powierzchni aż 50 m2. Duża powierzchnia pomiaru znacznie ogranicza prawdopodobieństwo niedoszacowania lub przeszacowania dawki nawozu. Co ważne, w przypadku N-Sensora pomiar może być dokonywany niezależnie dla prawej oraz lewej strony. Zatem dla rozsiewaczy z przykładową szerokością pracy 24 m, dawka nawozu może być dobrana i ujednolicona dla pasów o szerokości 12, a nie 24 m, dzięki czemu precyzja wysiewu dodatkowo się zwiększa. System AgLeader OptRx (którego dystrybucję w Polsce prowadzą firmy Kam-Rol i Pawrol) składa się natomiast z kilku mniejszych sensorów optycznych, które mogą być montowane w dowolnych miejscach (na przykład na belce opryskiwacza). Minimalnie mogą być dwa czujniki. Niezależnie od ich ilości, obsługiwane są one przez jeden sterownik.

Claas Crop Sensor Isaria zbudowany jest z kolei z dwóch osobnych głowic. Po jego rozłożeniu odległość miedzy czujnikami wynosi 6,8 m. Pomiar prowadzony jest z wysokości 1 m nad łanem i obejmuje pas roślin o szerokości do 80 cm (pod jednym sensorem). Wyróżnikiem systemu jest wysoka częstotliwość pomiaru, która w tym przypadku wynosi od 8 do 800 razy na sekundę. Takie rozwiązanie umożliwia zbadanie dużej ilości roślin na jednostce powierzchni, co z kolei wpływa na wysoką dokładność pomiaru.

W przypadku urządzenia Claas Crop Sensor Isaria oprócz pomiaru indeksu IRMI (wskaźnik zbliżony do NDVI, ale mierzony za pomocą fal o czterech długościach, a nie dwóch), analizowany jest również inny parametr: IBI. Służy on do określenia gęstości łanu, dzięki czemu urządzenie sprawdzi się również podczas monitorowania strat powstałych wskutek mrozu czy suszy.

Firma AgLeader w systemie OptRx zastosowała z kolei czujnik, który oprócz określania parametru NDVI podaje również drugi parametr: NDRE. Jest to wskaźnik zbliżony do NDVI, ale korelujący również z ilością biomasy (gęstością łanu).

ISTOTNA KALIBRACJA

Każde z urządzeń przed przystąpieniem do nawożenia wymaga kalibracji. Przykładowo, dla Claas Crop Sensora Isaria powinien być wykonany przejazd przez reprezentatywny łan (powinien obejmować stanowiska z roślinnymi utrzymanymi w kiepskiej i najlepszej kondycji). Aby uprościć obsługę urządzenia, niemiecki producent umożliwia również zakup gotowego modułu do nawożenia pszenicy (wkrótce również rzepaku). Dzięki niemu jedyną czynnością, która musi być wykonana przed przystąpieniem do wysiewu nawozu, jest wpisanie do sterownika urządzenia informacji o aktualnym stanie rozwojowym, statusie podczas kolejnego planowanego nawożenia oraz plonie, w który "celujemy".

Ciekawą ofertę w zakresie przygotowania urządzenia do wysiewu nawozu ma również firma Yara. Urządzenie o nazwie N-Tester to ręczne narzędzie pozwalające szybko określić zawartość azotu w roślinach oraz ich stan rozwojowy. Informacje te przydatne są zarówno do kalibracji urządzenia N-Sensor, jak również obliczenia potrzeb pokarmowych roślin na podstawie doświadczeń agronomicznych firmy Yara.

Sensor OptRx firmy AgLeader, oprócz montażu na maszynach rolniczych, może być również wykorzystany do ręcznych pomiarów. Narzędzie to po podłączeniu do tabletu czy laptopa może służyć do badania stanu roślin w wybranych miejscach. Jeśli chodzi o kalibrację urządzenia, to może ona przebiegać w przejeździe ścieżkami reprezentatywnymi lub można skorzystać z gotowych kalibracji - opracowanych dla polskich warunków klimatycznych i glebowych.

Ze względu na niewielkie wymiary urządzeń, ich montaż nie jest trudny. Dla Yara N-Sensor/N-Sensor ALS i Topcon CropSpec przewidziano montaż na kabinie maszyn. Z kolei Trimble GreenSeeker, Crop Sensor Isaria oraz Ag Leader OptRx mogą być montowane na różnych uchwytach (także na przednim TUZ ciągnika).