Według ustawy o środkach ochrony roślin (Dz.U. 2013 poz. 455) z 8 marca 2013 r. osoby wykonujące zabiegi chemiczne w rolnictwie i leśnictwie, powinny obowiązkowo odbyć szkolenie zakończone certyfikatem uprawniającym do nabywania i stosowania tych środków sprzętem naziemnym.

Odbycie szkolenia kończy się egzaminem, po którym otrzymuje się zaświadczenie ważne przez 5 lat. Po tym czasie należy odbyć szkolenie uzupełniające. Mogą do niego przystąpić osoby pełnoletnie.

Jak rozszerzyć swoje gospodarstwo? Zobacz najlepsze możliwości!

Szkolenie na opryskiwacz

Przeszkolenie, oprócz zagadnień prawnych obejmuje charakterystykę i stosowanie środków ochrony roślin (śor) obejmując przy tym bezpieczeństwo pracy. Omawiana jest integrowana ochrona roślin (wykorzystanie wszystkich metod) a także techniki wykonywania zabiegów i zapobieganie negatywnemu wpływowi ŚOR na środowisko.

Bardzo ważnym aspektem poruszanym na szkoleniach jest zagospodarowanie opakowań po środkach ochrony rośli, których pod żadnym pozorem nie należy wyrzucać do śmieci wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. 

Grzywna za brak certyfikatu PIORiN

Spełnienie wymagań ustawy przez producentów rolnych weryfikowane jest przez inspektorów Państwowego Instytut Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Podczas takiej kontroli należy ukazać zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Taka kontrola ta może się odbyć w każdym momencie podczas pracy na polu. 

Według ustawy w postępowaniu mandatowym, podmiot kontrolujący może nałożyć grzywnę w wysokości do 500 zł. Jeżeli naruszenie obejmuje kodeks wykroczeń, kara może wynieść nawet do 1000 zł.

Ile kosztuje szkolenie chemizacyjne?

Szkolenia są odpłatne (podstawowe 150 zł, uzupełniające 125 zł) i trwają 2 dni.

Rejestr podmiotów prowadzących szkolenia w zakresie środków ochrony roślin, znajduje się na stronie internetowej wojewódzkiego inspektoratu ochrony roślin i nasiennictwa.