Degradacja użytków zielonych może być efektem wielu czynników.  Najczęściej wynika ona z niesprzyjających warunków siedliskowych czy pogodowych, bądź też  nieodpowiedniego użytkowania; tegoroczna zima stworzyła zaś doskonałe warunki dla szkodników. Efekt degradacji, w którego wyniku znacznie zmniejsza się udział wartościowych gatunków traw i/lub roślin motylkowych istotnie wpływa na ilość i jakość uzyskiwanej paszy, dlatego często uzupełnienie składu gatunkowego łąki bądź pastwiska wydaje się zabiegiem koniecznym.

Kiedy podsiewać?

Z racji tego, że proces renowacji ma za zadanie zwiększenie udziału wartościowych paszowych roślin, podsiewanie jest uzasadnione w przypadku, kiedy udział wartościowych gatunków jest niewielki, a przeważającą część roślinności stanowią gatunki o niskiej wartości paszowej. Zabieg jest zalecany jeśli darń została zniszczona na skutek złego przezimowania w wyniku intensywnego żerowania szkodników lub długotrwałego zalegania wody, oraz wówczas, gdy po prostu chcemy zwiększyć efektywność naszych łąk, dołączając do ich środowiska wartościowe gatunki traw.

Zalecanym terminem w przypadku podsiewu na glebach organicznych jest druga połowa kwietnia lub sierpnia, zaś na glebach mineralnych termin zabiegu nie powinien przekraczać połowy września. Należy jednak pamiętać, że sukces w największym stopniu zależał będzie od warunków klimatycznych, a przede wszystkim ilości opadów, szczególnie w okresie wschodów, dlatego przy obecnych warunkach trudno jednoznacznie wskazać daty zabiegów; rozsądne wydaje się wykonanie zabiegu wiosennego wcześniej, aby zwiększyć prawdopodobieństwo optymalnego dostępu roślinom do wody.

Wyeliminować konkurencję: mechanicznie czy chemicznie?

Kluczem do skutecznego podsiewu jest zwiększenie konkurencyjności wsiewanych roślin w stosunku do tych występujących już na naszej łące. Bez względu na to, jakie zabiegi agrotechniczne zastosujemy w kolejnych fazach przygotowywania jej do podsiewu i jaki rodzaj siewnika do niego użyjemy, pierwszym zabiegiem powinno być możliwie jak najniższe skoszenie łąki.  W przypadku podsiewu wrześniowego, kiedy proces wegetacji jest spowolniony, umożliwi to nowym roślinom skuteczną konkurencję z gatunkami rosnącymi dotychczas na naszej łące.

Sposób niszczenia starej darni jest ściśle związany z rodzajem gleby, na jakiej stosowany jest zabieg. Najczęściej wykorzystywanymi maszynami są ciężkie brony, glebogryzarka lub talerzówka. Na glebach lekkich zaleca się stosowanie ciężkich bron dwu- lub trzykrotnie, zaś na glebach średnich i ciężkich najlepsze rezultaty przynoszą talerzówka i glebogryzarka. W przypadku dwukrotnego wykonania zabiegu tymi maszynami przyjmuje się, że powierzchnia pozbawiona darni wynosi około 50 proc., co stanowi wartość zalecaną do wykonania zabiegu podsiewu.

Nieco inaczej sytuacja przedstawia się na glebach organicznych, których nadmierne spulchnianie prowadzi do niekorzystnego procesu mineralizacji. Wówczas po talerzowaniu lub gryzowaniu należy możliwie jak najszybciej, jeszcze przed sianiem, ugnieść powierzchnię wałem łąkowym i powtórzyć ten zabieg po posianiu trawy, tak jak robimy to po podsiewie na innych rodzajach gleb.

Oprócz mechanicznej eliminacji, starej darni możemy pozbyć się stosując środki chemiczne, których wybór powinien być dokonany na podstawie  szacunkowej oceny zachwaszczenia łąki. W przypadku łąk o dużym zachwaszczeniu (powyżej 30% chwastów trudnych do zwalczenia metodą mechaniczną) najlepszym wyjściem jest zastosowanie herbicydu totalnego i wykonanie pełnej uprawy przy 100-procentowej normie wysiewu. 

Jeśli łąka charakteryzuje się dużym udziałem wysokowartościowych gatunków traw i stosunkowo niskim zachwaszczeniem, wystarczającym krokiem jest użycie właściwego herbicydu selektywnego, pozwalającego na oszczędzenie wartościowej części środowiska łąki. W takim przypadku zaleca się zastosowanie ok. 70% normy pełnego wysiewu mieszanki.

W kolejnych częściach naszego poradnika skupimy się na zaleceniach dotyczących pełnej uprawy, stosowania mieszanek traw oraz na maszynach do podsiewu.