Nawadnianie w Polsce jest niezbyt popularne, ponieważ ogranicza się przede wszystkim do upraw sadowniczych i warzywniczych. Wśród użytków rolnych nawadnianych jest tylko około 0,7 proc. całkowitej ich powierzchni.

Wraz ze zwiększeniem udziału zbóż w zasiewach zwiększył się areał gruntów bardziej wrażliwych na suszę. Nawadnianie takich roślin jak: ziemniaki, zboża, rzepak, rośliny strączkowe, uprawianych na glebach kompleksu żytniego, gdy opady deszczu w kluczowym wiosenno-letnim okresie wegetacji nie przekraczają 200 mm, może zwiększyć średnie plony nawet o 40 proc.

Ze względu na potrzebę ograniczania zużycia wody, którą regulują przepisy prawne, oraz jednocześnie konieczność stworzenia optymalnych warunków wodnych dla roślin uprawnych, celowe jest zastosowanie technologii precyzyjnego nawadniania (ang. precision water management). Celem jego zastosowania jest optymalizacja nawadniania roślin, uwzględniając zmienność warunków w poszczególnych częściach pola. Dzięki tej technologii, roślinom dostarczana jest woda w ilości i w czasie gwarantującym uzyskanie jak najwyższego plonu, a co za tym idzie, również zysku.

NA KAŻDYM POLU WARUNKI SĄ INNE

Zawartość wilgoci w glebie zależy przede wszystkim od pogody. Przy wysokich temperaturach i silnym wietrze gleba traci do 10 mm wody w ciągu 24 godzin. Natomiast przy umiarkowanej temperaturze, lekkim wietrze i dużej wilgotności powietrza – od 1 do 2 mm. Przeciętna strata wody na skutek parowania wynosi około 3 mm przy pełnym zakryciu liśćmi roślin.

Zawartość wilgoci w glebie w dużej mierze zależy także od rodzaju gleby. Gleba powinna zatrzymywać w strefie korzeniowej ziemniaka jak najwięcej wilgoci w okresie pomiędzy opadem deszczu a nawadnianiem. Gleby różnią się między sobą pojemnością wodną zależną od tekstury, zawartości substancji organicznych i sposobu uprawy.

NOWOCZESNE NAWADNIANIE

W tradycyjnym nawadnianiu, stosuje się najczęściej jednakową ilość wody na całej powierzchni pola, traktując je jako jednolity obszar. Ze względu na konieczność dokładnej kontroli areału, do precyzyjnego nawadniania nie nadają się deszczownie szpulowe (nawadniające obszary o kształcie koła lub pierścienia). Na podstawie badań dotyczących precyzyjnego nawożenia potwierdzono przydatność deszczowni mostowych, wyposażonych w możliwość regulacji dawki wody oraz systemów kroplujących. Badania systemów nawadniania: kroplującego oraz fertygacji (nawadnianie z nawożeniem), są podstawą precyzyjnej technologii uprawy ziemniaka.

Na większych obszarach w nawadnianiu precyzyjnym mogą być stosowane deszczownie przęsłowe. Pracują one głównie jako liniowe przemieszczając się wzdłuż pola lub z centralnym trzpieniem wokół którego obracają się połączone ze sobą przęsła. Poszczególne przęsła są zarazem rurociągiem doprowadzającym wodę do zraszaczy. Trzpień może mieć długość do 1000 metrów, a koła z napędem elektrycznym umożliwiają jego przemieszczanie po polu. Tego rodzaju deszczownie oferują rolnikom firmy takie jak Grrenfield, Zimmatic.
Przykładem deszczowni przęsłowej jest Greenfield Mini-Pivot. Urządzenie pracuje przy ciśnieniu od 1,5 do 4 bara. Maksymalny promień 8 przęseł wraz z końcowym wysięgnikiem wynosi 274,1 m, co daje możliwość jednorazowego nawodnienia powierzchni 23,59 ha. Prześwit wynoszący 1,8 m czyni ją doskonałą do nawadniania wielu upraw rolniczych. Może pracować ona na polach o pochyłości do 15 proc. Możliwość zasilania napędu silników elektrycznych kół energią z paneli słonecznych uniezależnia ją od konwencjonalnych źródeł energii. Deszczownia jest dostępna także w wersji mobilnej, umożliwiającej przewóz na inne pola.

Warto wspomnieć o możliwości zastosowania automatycznej zmiany wielkości dysz regulujących dawkę wody za pomocą iglic sterowanych automatycznie (hydraulicznie lub elektromagnetycznie). Rozwiązanie umożliwia zastosowanie zróżnicowanej dawki wody przez poszczególne fragmenty deszczowni, zgodnie z zaplanowanym poziomem nawadniania. Do automatycznego dozowania wody konieczne jest zastosowanie systemu kontrolującego, który powinien określać jej zapotrzebowanie w danym punkcie pola i położenie poszczególnych sekcji deszczowni. Istnieje tutaj także możliwość uwzględniania aktualnej wilgotności gleby za pomocą czujników przenośnych lub umieszczanych na stałe w wybranych punktach pola.

TELEDETEKCJA W NAWADNIANIU

Na podstawie zebranych informacji sporządzane są mapy potrzeb nawadniania z użyciem systemów GIS, wykorzystywanych w rolnictwie do tworzenia systemów informacji przestrzennej. W dalszej kolejności, na podstawie map z zaleceniami nawadniania przeprowadzane jest precyzyjne nawadnianie. Umieszczenie i położenie zraszaczy deszczowni może być określane z użyciem odbiornika GPS, zainstalowanego na deszczowni. Dalej, uwzględnienie położenia deszczowni na polu i zaleceń dotyczących dawki polewowej wody w postaci mapy cyfrowej przez system automatycznego sterowania deszczownią pozwala na precyzyjne zastosowanie urządzeń w każdym miejscu pola. Poza dostarczeniem roślinom wody, możliwe jest wykorzystanie systemu nawadniającego do jednoczesnej fertygacji lub aplikacji pestycydów. W przypadku jednoczesnego stosowania tych zabiegów, konieczne jest znaczne mniejsze zużycia wody niż przy samym nawadnianiu.

Duże nadzieje pokłada się w zastosowaniu teledetekcji do określania potrzeb nawadniania roślin. Jest to związanie z zdalnym (za pomocą satelit) obserwowaniem , a więc zdalnego obserwowania  procesów zachodzących na obszarach wielkości nawet kilku metrów kwadratowych. Z danych satelitarnych można uzyskać informacje o aktualnym stanie pogody oraz tworzyć na bieżąco jej prognozę. Ponadto teledetekcja może z różnym poziomem dokładności dostarczyć informacji z zakresu: wykorzystania obszarów uprawnych, powierzchni terenów nawadnianych, typu i rozwoju roślinności, plonowania, potrzeb wodnych roślin, ewapotranspiracji (procesu parowania z gruntu i komórek roślinnych), zasolenia, zastoisk wodnych, czy też zlewisk rzek.

JAK NAWADNIAĆ ZIEMNIAKI?

Ziemniak jest rośliną silnie reagującą na zwyżkę plonu w przypadku zapewnienia optymalnej wilgotności gleby Stres spowodowany brakiem wilgoci wpływa na zmniejszenie wielkości bulw ziemniaków, zaburza się ich kształt oraz obniża jakość. Finalny efekt nawadniania uprawy przy odpowiednim nawadnianiu to wzrost plonu sięgający nawet 100 proc.

Ziemia niezależnie od pogody paruje oddając tygodniowo 7 do 20 mm wody, a ziemniaki zużywają jej od 2,5 do 5 mm. Tygodniowo w warunkach bezdeszczowych ubywa z gleby od 9,5 do 25 mm wody. Dlatego należy mierzyć i zapisywać datę i ilość opadów atmosferycznych. Wilgotność gleby powinno się badać co 2-3 dni. Wzrokowa ocena wilgotności gleby na podstawie wyglądu roślin jest nieprecyzyjna. Jeśli zauważymy skutki niedoboru wody na roślinach, rozpoczęcie nawadniania będzie spóźnione.

Podczas nawadniania warto pamiętać aby nie stosować dawek wody powyżej 20 mm, ponieważ obfite, jednorazowe nawadnianie, zwłaszcza na słabych glebach, nie da oczekiwanego efektu. Woda szybko wsiąka przechodząc do warstw gleby poniżej systemu korzeniowego i nie jest wykorzystana. Zakończenie nawadniania powinno nastąpić na około dwa tygodnie przed zbiorem, kiedy część nadziemna przybiera żółtą barwę. Przyspieszy to więdnięcie i ułatwi zbiór roślin.

Deszczownie i systemy nawadniania ziemniaków na naszym rynku dedykuje polskim rolnikom m. in. firma: Hydro-Air Polska.